Δάνεια σε Φυσικά Πρόσωπα

Το Τ.Π. και Δανείων, σύμφωνα με τον Ν.4202/29  και τον Ν.289/76 χορηγούσε στεγαστικά  δάνεια (για αγορά, ανέγερση ή αποπεράτωση πρώτης κατοικίας) σε δημοσίους υπαλλήλους  καθώς και δάνεια μικροεπισκευών –μικροβελτιώσεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4254/2014 (Κεφάλαιο Α, άρθρο δεύτερο, Παράγραφος Β) δεν χορηγούνται νέα δάνεια σε υπαλλήλους και συνταξιούχους του δημόσιου τομέα. Συνεπώς νέες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα δεν δύναται να ικανοποιηθούν.  

Σήμερα, το Τ.Π. και Δανείων  διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των ήδη χορηγηθέντων δανείων, παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης αυτών και επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες του.

Πληρωμή των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών δανείων Σύμφωνα με την Υ.Α. 2/36842/0094 (ΦΕΚ.1794/τ.β /7-9-2007) και 1063/9-04-2014...

Υποδειγματα Αιτήσεων21.03.2019 Αιτήσεις για θέματα Εξυπηρέτησης Δανείων Διαβάστε περισσότερα
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Περιορισμός λειτουργίας του Τ. Π. & Δανείων και καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, σύμφωνα με την από 11-3-2020 εκδοθείσα ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄).
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΠΔ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων