Σκοπός

Λίγα λόγια για εμάς

Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες του Τ.Π. & Δανείων συνοπτικά είναι :

  • Η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης με χρηματοπιστωτική και τεχνική υποστήριξη της Τοπικής  & Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων τους, καθώς και άλλων Νομικών Προσώπων και Οργανισμών Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου. Συγκεκριμένα  χορηγεί δάνεια:
  • σε Ο.Τ.Α. (Οργανισμούς Τοπικής & Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης)
  • σε Δ.Ε.Υ.Α. (Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης)
  • σε άλλες Δημοτικές & Κοινοτικές Επιχειρήσεις εκτός Δ.Ε.Υ.Α.
  • Η αποκλειστική φύλαξη κάθε είδους παρακαταθήκης, χρηματικής ή αυτούσιας (τίτλοι δημοσίου, έντοκα γραμμάτια , τιμαλφή κλπ.). Ο θεσμός της παρακαταθήκης δημιουργήθηκε από τις ανάγκες της συναλλαγής και αποβλέπει να διασφαλίσει τα δικαιώματα πάνω στην παρακατάθεση. Πριν το 1919 προβλέπονταν περιπτώσεις στις οποίες ήταν υποχρεωτική ή αναγνωριζόταν σαν τρόπος εξόφλησης χρέους η παρακατάθεση στο Δημόσιο Ταμείο χρηματικών κεφαλαίων ή αξιών. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύονταν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τόσο του παρακαταθέτη όσο και εκείνου υπέρ του οποίου γινόταν η παρακατάθεση.
  • Η άσκηση της ταμειακής διαχείρισης των Κεφαλαίων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ειδικών Ταμείων, καθώς και η διενέργεια της ταμειακής υπηρεσίας άλλων Νομικών Προσώπων.
  • Η πληρωμή αποζημιώσεων από απαλλοτρίωση ή προσκύρωση ακινήτου.
  • Η χορήγηση στεγαστικών δανείων για την απόκτηση ή ανέγερση  πρώτης κατοικίας από υπάλληλους ή συνταξιούχους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, καθώς και δανείων ειδικών κατηγοριών για επισκευές ακινήτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  • Η εκτέλεση τραπεζικών εργασιών, με την αποδοχή καταθέσεων Όψεως, Ταμιευτηρίου και Προθεσμίας, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και η λειτουργία θησαυροφυλακίου για μίσθωση θυρίδων.
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων