Δεσμευμένοι λογαριασμοί ειδικού σκοπού (escrow account)

  1. Τι είναι ο δεσμευμένος λογαριασμός (escrow account) – Χαρακτηριστικά

Πρόκειται για έναν καταθετικό λογαριασμό ειδικού σκοπού, στον οποίο διαφέρει το πρόσωπο του καταθέτη και του αποδέκτη των καταθέσεων (χρημάτων, χρεωγράφων κ.λ.π.) Ο λογαριασμός συστήνεται στο δεσμευμένο τομέα του Τ.Π.&Δ. κατόπιν ειδικής, κάθε φορά, συμφωνίας των ενδιαφερομένων μερών με αυτό και έχει συγκεκριμένο σκοπό, όρους και προϋποθέσεις απόδοσης, διάρκεια και επιτόκιο.

  • Το Τ.Π.&Δ, το οποίο συμβάλλεται επίσης στον λογαριασμό αυτό, λειτουργεί ως μεσεγγυούχος, φυλάττει τα κατατεθειμένα και φροντίζει για την απόδοση / εκκαθάρισή τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί και περιγραφεί κατά τη σύσταση του λογαριασμού.
  • Τα έξοδα του λογαριασμού και ο τρόπος είσπραξής τους καθορίζονται κατά τη σύστασή του και καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδα του Ταμείου.
  • Στον λογαριασμό γίνονται εφάπαξ ή τμηματικές καταθέσεις από συμφωνηθείσες / εκχωρηθείσες μελλοντικές χρηματοροές
  • Ο λογαριασμός αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την ασφαλή και αποτελεσματική διενέργεια μεγάλου εύρους χρηματοοικονομικών πράξεων και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών
  1. Νομικό πλαίσιο

α. οι διατάξεις του άρθρου 325 παρ. 2 α, β του ν. 4072/2012

β. Η υπ’ αριθμ. 2/35349/8.5.2012 (ΦΕΚ 1547 Β’ 154/2012) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός σκοπών, όρων και λοιπών θεμάτων λειτουργίας λογαριασμών ειδικού σκοπού (escrow account) στο Τ.Π.&Δ.»

  1. Ενδεικτικά παραδείγματα

Στο Τ.Π.&Δ έχουν συσταθεί δεσμευμένοι λογαριασμοί:

α. για την υποστήριξη χρηματοδοτικών προγραμμάτων  του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως αυτών της ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, των τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων  και της αναβάθμισης υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μέσα από αυτούς τους δεσμευμένους καταπιστευματικούς λογαριασμούς  δόθηκε η δυνατότητα  εκταμίευσης των προκαταβολών για τους δικαιούχους  χωρίς κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, προϋπόθεση που δρούσε μέχρι τότε αποτρεπτικά για πολύ μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων

β.  για τα Προγράμματα του Πράσινου Ταμείου : «Αστική αναζωογόνηση  2012-2015» «Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού 2014», «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και διατηρητέων κτιρίων στις πόλεις 2015» και «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2015».

γ. για την υλοποίηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

δ. για την υλοποίηση των προγραμμάτων στοχευμένων επιχορηγήσεων του Τ.Π.&Δ προς  51 Ο.Τ.Α , οι οποίοι συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Προώθησης της απασχόλησης  μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς  χαρακτήρα «θύλακες ανεργίας».

  1. Αρμόδια Διεύθυνση στο Τ.Π.&Δ.

Διεύθυνση Δ9 Καταθέσεων – Τμήμα β Κεφαλαίων των Οργανισμών Τ.Ν &Π.Α και Λοιπών Λογαριασμών

  1. Διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού

α Αίτημα για άνοιγμα λογαριασμού

β.  Κατάρτιση σχεδίου σύμβασης και έγκρισή του από το Δ.Σ. του Τ.Π.&Δανείων

γ. Προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων (κατά περίπτωση και όπου απαιτείται, σύμφωνα με την Υ.Α. 2/36842/0094, ΦΕΚ 1794/Β΄/2007)

δ. Υπογραφή σύμβασης μεταξύ του καταθέτη και του Τ.Π.&Δ (ως μεσεγγυούχου), στην οποία προσχωρούν (με σχετική γραπτή δήλωσή τους) τα ενδιαφερόμενα μέρη

ε. Άνοιγμα λογαριασμού

στ. Κατάθεση χρημάτων

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Τ.Π.&Δ. – Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού Για το ΑΦΜ του Τ.Π. & Δ. κάντε κλικ εδώ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων