Καταθέσεις – Επιτόκια Καταθέσεων

Αγαπητέ Πελάτη,

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ιδρύθηκε  το 1919 και εξελίχθηκε σε ένα ισχυρό Ειδικό Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό.  Οι υπηρεσίες του προς τους καταθέτες, που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την Απόδοση, Ευελιξία και Ασφάλεια* περιλαμβάνουν καταθέσεις Όψεως, Ταμιευτηρίου και Προθεσμίας, από ιδιώτες και νομικά πρόσωπα κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κληροδοτήματα κ.τ.λ. Τα νέα προσφερόμενα επιτόκια των διαφόρων καταθέσεων είναι τα ακόλουθα :

1. Ταμιευτηρίου (από 04-11-2019):

Μικτό (3): 0,10 %(ανεξαρτήτως ποσού), Καθαρό: 0,08%

2. Προθεσμιακές   (από 04-11-2019):

Ποσό Κατάθεσης (σε €)Διάρκεια ( 2 )Μικτό Επιτόκιο ( 3 )Καθαρό Επιτόκιο
 Από 5.000(1) έως 50.0001  Μηνός
3  Μηνών
6  Μηνών
12  Μηνών
0,45%
0,50%
0,55%
0,75%
0,38%
0,43%
0,47%
0,64%
 Ανω των 50.000 έως 150.0001  Μηνός
3  Μηνών
6  Μηνών
12  Μηνών
0,50%
0,55%
0,60%
0,80%
0,43%
0,47%
0,51%
0,68%
Ανω των 150.000 έως 300.0001  Μηνός
3  Μηνών
6  Μηνών
12  Μηνών
0,55%
0,60%
0,65%
0,90%
0,47%
0,51%
0,55%
0,77%
Ανω των 300.0001  Μηνός
3  Μηνών
6  Μηνών
12  Μηνών
0,65%
0,70%
0,85%
1,00%
0,55%
0,56%
0,72%
0,85%
Πατήστε εδώ για υπολογισμό των τόκων

3. Για την αντιμετώπιση του ενδιαφέροντος των καταθετών για σύντομη ρευστότητα και ταυτόχρονα υψηλή απόδοση καθιερώθηκε επίσης και η 15νθήμερη Express Προθεσμιακή Κατάθεση :

15ΝΘΗΜΕΡΗ EXPRESS ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (4)
Ποσό Κατάθεσης (σε €)Διάρκεια ( 2 )Επιτόκιο ( 3) Μικτό Επιτόκιο Καθαρό
Από 5.οοο(1) και άνω15 ημέρες(5)0,45%0,38%

(1) Ελάχιστο ποσό προθεσμιακής κατάθεσης

(2) Η ανανέωση της προθεσμιακής κατάθεσης γίνεται με ( πάγια ή μη ) εντολή και πριν απόλήξη της, με αίτηση του καταθέτη ή συνδικαιούχου μέσω του Fax : (210) 360 5759 & (210) 360 9545. Εάν καθυστερήσει η ανανέωση εξακολουθεί να τοκίζεται η κατάθεση, με το ισχύον επιτόκιο του απλού Ταμιευτηρίου

(3) Αναφέρεται σε μικτό ετήσιο επιτόκιο με βάση το έτος των 360 ημερών

(4) Δίνεται ή δυνατότητα ολικής μόνο προεξόφλησης, με ποινή 1.5%

(5) Οι τοκοφόρες ημέρες είναι 14 ανεξάρτητα από το εάν η ημέρα λήξης συμπίπτει με αργία

* Επισημαίνουμε ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ώς Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου,
δέν κηρύσσεται σε πτώχευση ( Ν. 3588/2007 άρθρο 2, παρ. 2 ).

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 16 ΜΗΝΩΝ:

√ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

√ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ

Από 20.000(1) και άνω ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 04-11-2019

(1) Ελάχιστο ποσό της προθεσμιακής κατάθεσης, το οποίο πρέπει να τηρείται σε περιπτώσεις μερικής προεξόφλησης.

ΜΗΝΕΣΜΙΚΤΟ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
%
ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ *
(%)
1ος0,40
2ος0,45
3ος0,500,45
4ος0,55
5ος0,60
6ος0,650,53
7ος0,70
8ος0,75
9ος0,80
10ος0,85
11ος0,90
12ος0,950,68
13ος1,00
14ος1,05
15ος1,10
16ος1,150,78

* Η μέση απόδοση είναι ενδεικτική και εξαρτάται από την ημερ/νία έναρξης του προθεσμιακού. Το υπόδειγμα αφορά κατάθεση τριάντα (30) ημερών για κάθε μήνα

 1. Επιτόκιο προγραμματισμένο και διαφοροποιημένο ανά μήνα με αυτόματη μηνιαία ανανέωση του αρχικού κεφαλαίου.
 2. Μηνιαία απόδοση τόκων στην επέτειο του προϊόντος (ημερ/νία ανανέωσης) με αυτόματη πίστωση σε συνδεδεμένο λογαριασμό Ταμιευτηρίου του δικαιούχου. Εάν κάποια από τις επετείους είναι αργία, τότε η επέτειος μεταφέρεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
 3. Ο τόκος υπολογίζεται βάσει του πραγματικού αριθμού ημερών της αντίστοιχης περιόδου εκτοκισμού (αντίστοιχος μήνας).
 4. Ανάληψη του κεφαλαίου (ολική ή μερική) κάθε μήνα στην επέτειο του προϊόντος χωρίς επιβάρυνση του δικαιούχου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, για το διάστημα από την τελευταία επέτειο μέχρι την ημερομηνία ανάληψης δεν υπολογίζεται τόκος για το ποσό που αναλαμβάνεται.
 5. Μετά το πέρας της συνολικής διάρκειας της Προθεσμιακής Κατάθεσης, το κεφάλαιο πιστώνεται στον συνδεδεμένο λογαριασμό Ταμιευτηρίου του δικαιούχου.
 6. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Προθεσμιακής Κατάθεσης πρέπει να υφίσταται συνδεδεμένος λογαριασμός Ταμιευτηρίου. Οι δικαιούχοι της Προθεσμιακής κατάθεσης είναι και δικαιούχοι του λογαριασμού Ταμιευτηρίου.
Πατήστε εδώ για υπολογισμό των τόκων

5.Προθεσμιακή κατάθεση 10 δεκατετραημέρων (10 x 14ημέρων) για ποσά άνω των 50.οοο ευρώ(1) ΑΠΟ 04-11-2019

Στις ήδη προσφερόμενες καταθέσεις Προθεσμίας , το Τ.Π.& Δανείων για το οποίο επισημαίνουμε ότι ως Ν.Π.Δ.Δ. δεν κηρύσσεται σε πτώχευση (βλ. Ν.3588/2007, άρθρο 2, παρ.2), ανταποκρινόμενο στο ενδιαφέρον των καταθετών για νέες ευέλικτες προθεσμιακές καταθέσεις, καθιέρωσε (από τήν 23η Ιανουαρίου 2012), ΝΕΑ Προθεσμιακή Κατάθεση Αυξανόμενης Απόδοσης «14 Χ 10», Διάρκειας μέχρι Δέκα Δεκατετραημέρων, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα για :
– 14ήμερη απόδοση των τόκων στις ημερομηνίες ανανέωσης και αυτόματη πίστωσή τους σε συνδεδεμένο λογαριασμό Ταμιευτηρίου του Δικαιούχου με επιτόκιο ταμιευτηρίου.
– Μερική ή ολική ανάληψη του κεφαλαίου κάθε 14 ημέρες, στις ίδιες ημερομηνίες ανανέωσης, χωρίς καμμία απολύτως επιβάρυνση του Δικαιούχου. Στην περίπτωση ανάληψης σε άλλη ημερομηνία, εννοείται ότι δεν υπολογίζεται ο τόκος για το ποσό που αναλαμβάνεται.
– Αυτόματη ανανέωση του κεφαλαίου κάθε 14 ημέρες, παράλληλα με την κλιμάκωση του επιτοκίου.

√ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΝΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ

√ 14ΗΜΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ

√ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΘΕ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΙΝΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ14ΗΜΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ(2)
(%)
ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ(3)

(%)

1ο  δεκατετραήμερο0,40
2ο δεκατετραήμερο0,450,43
3ο δεκατετραήμερο0,50
4ο δεκατετραήμερο0,550,48
5ο δεκατετραήμερο0,60
6ο δεκατετραήμερο0,650,53
7ο δεκατετραήμερο0,70
8ο δεκατετραήμερο0,750,58
9ο δεκατετραήμερο0,80
10ο δεκατετραήμερο0,850,63

(1) Ελάχιστο ποσό της προθεσμιακής κατάθεσης , το οποίο πρέπει να τηρείται σε περιπτώσεις μερικής προεξόφλησης και ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 04-11-2019.
(2) Αναφέρεται σε μικτό ετήσιο επιτόκιο με βάση το έτος των 360 ημερών.
(3) Η μέση απόδοση είναι ενδεικτική, και εξαρτάται από την ημερομηνία έναρξης τού προθεσμιακού. Το υπόδειγμα αφορά κατάθεση 14 ημερών ανά κλιμάκιο.

Πατήστε εδώ για υπολογισμό των τόκων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (4)ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ
(ανάλογα με την περίπτωση)
Στοιχεία Ταυτότητας
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Διαβατήριο σε ισχύ
 • Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις
Παρούσα Διεύθυνση Κατοικίας
 • Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας
 • Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Οικονομική Εφορία
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικής Εφορίας
 • Ισχύουσα άδεια διαμονής ή παραμονής
Ασκούμενο Επάγγελμα και Παρούσα Επαγγελματική Διεύθυνση
 • Βεβαίωση εργοδότη
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικής Εφορίας
 • Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας
 • Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος
 • Επαγγελματική ταυτότητα
 • Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικής Εφορίας

(4) Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να επιδεικνύονται πρωτότυπα. Το Τ. Π. & Δανείων ( όπως ισχύει για όλες τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα ) είναι υποχρεωμένο να τηρεί αντίγραφά τους.

Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων