Πληρωμή των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών δανείων

Σύμφωνα με την Υ.Α. 2/36842/0094 (ΦΕΚ.1794/τ.β /7-9-2007) και 1063/9-04-2014 Εγκύκλιο της Προϊσταμένης Γενική Διεύθυνσης θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική πληρωμή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, που αφορούν δόσεις δανείων, μέσω πίστωσης τραπεζικού λογαριασμού με διατραπεζική μεταφορά.

Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την σχετική αίτηση, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ επισυνάπτοντας ευκρινές φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού σας λογαριασμού ατομικού ή κοινού όπου αναγράφεται ο αριθμός IBAN. Μετά την  εκκαθάριση του δανειακού  λογαριασμού γίνεται η πίστωση των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών  στον δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό και αποστέλλεται στον δικαιούχο έγγραφη ενημέρωση.

Η παραπάνω σχετική αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβληθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή στα Καταστήματά της Θεσσαλονίκης, Πειραιά ή Πάτρας, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου ή ταχυδρομικά με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Αρχή.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Περιορισμός λειτουργίας του Τ. Π. & Δανείων και καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, σύμφωνα με την από 11-3-2020 εκδοθείσα ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄).
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΠΔ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων