Συνοπτική Περιγραφή Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Τ.Π.&Δ

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΕπ -ΤΠ&Δ περισσότερα
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ περισσότερα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ (Net Metering) περισσότερα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I περισσότερα
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΠ&Δ περισσότερα
ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ περισσότερα
ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ περισσότερα
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ περισσότερα
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ περισσότερα
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ περισσότερα
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Περιορισμός λειτουργίας του Τ. Π. & Δανείων και καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, σύμφωνα με την από 11-3-2020 εκδοθείσα ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄).
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΠΔ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων