Τ.Π.& Δ και ΕΕΤΑΑ

Το 2018 υπεγράφη προγραμματική σύμβαση συνεργασίας με την Ελληνική
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), της οποίας είναι
μέτοχος και το ΤΠΔ κατά 10%, στο πλαίσιο του προγράμματος του ΤΠΔ για
επιχορήγηση των μικρών νησιωτικών και όλων των ορεινών Δήμων της χώρας,
για την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων υποδομής ή έργων
γενικού δημοτικού συμφέροντος. Η ΕΕΤΑΑ ανέλαβε τον ρόλο τεχνικού
συμβούλου με καθήκοντα, μεταξύ άλλων, την τεχνική υποστήριξη των
δικαιούχων και την σύνταξη – υποβολή σχετικής έκθεσης αξιολόγησης στο
Ταμείο.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Επαναφορά του Τ. Π. & Δανείων σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων