Περίληψη διακήρυξης της καθαριότητας του Καταστήματος στην Πάτρα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ.98206/27-12-2010

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με σφραγισμένες προσφορές σε ΕΥΡΩ για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας του Καταστήματος στην Πάτρα, σε ειδικό συνεργείο καθαρισμού, για χρονικό διάστημα δύο ετών, προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης μέχρι 11.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 12-1-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Κατάστημα του Τ.Π. και Δανείων στην Πάτρα, οδός Αγίου Ανδρέου 6, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σφραγισμένες και να παραδοθούν στην αρμόδια Επιτροπή, αφού πρωτοκολληθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της σχετικής διακήρυξης στην αρμόδια Υπηρεσία του καταστήματος, οδός Αγίου Ανδρέου 6, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ήτοι από 08:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΨΥΧΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Ι. ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά την Πέμπτη 30-12-2010 στις εφημερίδες :

ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Τ.Π. και Δανείων.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Ωράριο λειτουργίας του Τ.Π. και Δανείων στις 29-12-2023 Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων