Παρακαταθήκες

Φύλαξη & Διαχείριση Παρακαταθηκών

Οι παρακαταθήκες αποτελούν μια μορφή ιδιότυπης κατάθεσης που έλκει το χαρακτήρα από τη γενεσιουργό αιτία.

Ο θεσμός της παρακαταθήκης συντελεί στη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας στις συναλλαγές, μια που εκείνος υπέρ του οποίου γίνεται η κατάθεση είναι απόλυτα εξασφαλισμένος από κάθε κίνδυνο, για την άμεση απόδοση της.

Στη διαχρονική τους εξέλιξη οι παρακαταθήκες αποτέλεσαν και αποτελούν μια σημαντική πηγή εισροής κεφαλαίων που μαζί με τα υπόλοιπα κεφάλαια που διαχειρίζεται το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, του επιτρέπουν να ασκεί την κοινωνική του πολιτική.

Σύσταση παρακαταθηκών

Ανάλογα με τον τρόπο σύστασης τους, οι παρακαταθήκες διακρίνονται σε :

 • “ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ”, που συστήνονται με χρήματα και που η απόδοση τους στο δικαιούχο γίνεται σε χρήμα.
 • “ΑΥΤΟΥΣΙΕΣ”, που συστήνονται με Τίτλους του Δημοσίου (ομολογίες, έντοκα γραμμάτια), ξένα τραπεζογραμμάτια, τιμαλφή και λοιπά δεκτικά καταθέσεως αντικείμενα και που κατά την απόδοση, αποδίδονται στο δικαιούχο τα ίδια ακριβώς που κατατέθηκαν.

Είδη παρακαταθηκών.

Ανάλογα του αν είναι υποχρεωτικές ή μη οι παρακαταθήκες, διακρίνονται σε :

 • Υποχρεωτικές. Είναι αυτές που συστήνονται επειδή ο Νόμος, Δικαστική ή Διοικητική Αρχή ή απόφαση, επιβάλλει τη σύστασή τους αλλά και που χωρίς η κατάθεσή τους να είναι υποχρεωτική από το Νόμο, θεωρούνται υποχρεωτικές από την άποψη οτι για να επέλθουν τα έννομα αποτελέσματα, πρέπει η κατάθεσή τους να γίνει υποχρεωτικά στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. Αυτές διακρίνονται σε :
  • Δικαστικές. Αν κάποιος θέλει να εξοφλήσει κάποιο χρέος του, (πχ. για ενοίκιο, συναλλαγματική, διατροφή, αποζημίωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας, μισθούς, αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών, αποζημίωση για έξωση, τίμημα πώλησης ακινήτου κλπ.) και ο δικαιούχος απουσιάζει ή η διαμονή του είναι άγνωστη ή δυστροπεί ή αρνείται να εισπράξει κλπ. μπορεί να καταθέσει το οφειλόμενο στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. Επίσης στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και η κατάθεση της αποζημίωσης από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται με αποφάσεις των φορέων υπέρ των οποίων συντελούνται.
  • Εγγυοδοτικές. Οι εγγυήσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, καλής εκτάλεσης του έργου, καθώς και οι εγγυήσεις υπέρ του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο.
  • Διοικητικές. Είναι οι παρακαταθήκες που γίνονται για λογιστικούς κυρίως λόγους πχ. κατάθεση πλεονάσματος που υπάρχει στη διαχείριση κάποιου υπολόγου.
 • Εκούσιες. Είναι αυτές που συστήνονται χωρίς υποχρέωση από το Νόμο.
Είδη παρακαταθηκών.
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
Ανάλογα του αν είναι υποχρεωτικές ή μη οι παρακαταθήκες, διακρίνονται σε :
Υποχρεωτικές. Είναι αυτές που συστήνονται επειδή ο Νόμος, Δικαστική ή Διοικητική Αρχή ή απόφαση, επιβάλλει τη σύστασή τους αλλά και που χωρίς η κατάθεσή τους να είναι υποχρεωτική από το Νόμο, θεωρούνται υποχρεωτικές από την άποψη οτι για να επέλθουν τα έννομα αποτελέσματα, πρέπει η κατάθεσή τους να γίνει υποχρεωτικά στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. Αυτές διακρίνονται σε :

 • Δικαστικές. Αν κάποιος θέλει να εξοφλήσει κάποιο χρέος του, (πχ. για ενοίκιο, συναλλαγματική, διατροφή, αποζημίωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας, μισθούς, αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών, αποζημίωση για έξωση, τίμημα πώλησης ακινήτου κλπ.) και ο δικαιούχος απουσιάζει ή η διαμονή του είναι άγνωστη ή δυστροπεί ή αρνείται να εισπράξει κλπ. μπορεί να καταθέσει το οφειλόμενο στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. Επίσης στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και η κατάθεση της αποζημίωσης από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται με αποφάσεις των φορέων υπέρ των οποίων συντελούνται.
 • Εγγυοδοτικές. Οι εγγυήσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, καλής εκτάλεσης του έργου, καθώς και οι εγγυήσεις υπέρ του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο.
 • Διοικητικές. Είναι οι παρακαταθήκες που γίνονται για λογιστικούς κυρίως λόγους πχ. κατάθεση πλεονάσματος που υπάρχει στη διαχείριση κάποιου υπολόγου.
Εκούσιες. Είναι αυτές που συστήνονται χωρίς υποχρέωση από το Νόμο.
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Τ.Π.&Δ. – Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων