Παρακαταθήκες – Γενικές Πληροφορίες

Το Τ.Π.&Δ, ως θεματοφύλακας σύμφωνα με το νόμο, δέχεται τη σύσταση χρηματικών και αυτουσίων παρακαταθηκών, τις οποίες αποδίδει στους δικαιούχους όταν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Τι είναι παρακαταθήκη – Νομικό πλαίσιο Παρακαταθήκη είναι η σύμβαση με την οποία το Τ.Π....
Πως συστήνεται η χρηματική παρακαταθήκη ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ Οι...
Που συστήνεται η παρακαταθήκη Κεντρική Υπηρεσία Ακαδημίας 40-  Τ.Κ. 101 74 Αθήνα Τηλ.:...
Ποιά είναι τα είδη παρακαταθήκης ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ : συστήνονται και αποδίδονται σε χρήμα (ευρώ) για...
Η εγγυοδοτική παρακαταθήκη διαφέρει της εγγυητικής Επιστολής τραπέζης ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Τ.Π.Δ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ....
17.12.2014 Παραγραφή των ανεξόφλητων παρακαταθηκών που έχουν συσταθεί πριν την 01-01-1989 σύμφωνα με την εφάπαξ νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 179 ν. 4270/2014. 17 Δεκεμβρίου 2014   Σύμφωνα με τις διατάξεις του...

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ21.03.2019 Δελτία Σύστασης Χρηματικών Παρακαταθηκών Διαβάστε περισσότερα
21.03.2019 Δελτία Σύστασης Αυτουσίων Παρακαταθηκών 0 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 9 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 10...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Υπόδειγμα Εκταμίευσης Δανείων Νομικών Προσώπων Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων