Καλώς ήρθατε στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

Το έμβλημα του ΤΠ&Δ

Tο Tαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποτελεί αυτόνομο χρηματοπιστωτικό οργανισμό εξυπηρέτησης του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος και είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών. Η φύση του Τ. Π. & Δανείων ως Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο διέπεται από ειδική και προσαρμοσμένη προς το σκοπό του νομοθεσία καθώς και η ισχυρή περιουσιακή του θέση, αποτελούν εγγύηση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του προς τους καταθέτες του.

 Αθήνα 2-4-2013


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

23-6-2016 – Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια ενενήντα πέντε (95) σταθμών εργασίας Η/Υ (PCs) και ισάριθμων οθονών απεικόνισης (monitors) για την κάλυψη αναγκών του Τ. Π. και Δανείων

24-5-2016 – Διακήρυξη του Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Συντήρηση-τεχνική υποστήριξη με τα απαραίτητα ανταλλακτικά και περιοδικό επανέλεγχο των δέκα τριών (13) ανελκυστήρων των κτιρίων επί των οδών Ακαδημίας 40, Πατησίων 34-Σολωμού-Κάνιγγος 26 στην Αθήνα και του κτιρίου επί των οδών Ερμού και Καρόλου Ντηλ 35 στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του Τ.Π. & Δανείων, για δύο (2) έτη με τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης έως και ένα (1) επιπλέον έτος των πρώτων δύο (2) ετών»

20-5-2016 – Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια ενενήντα πέντε (95) σταθμών εργασίας Η/Υ (PCs) και ισάριθμων οθονών απεικόνισης (monitors) για την κάλυψη αναγκών του Τ. Π. και Δανείων

20-6-2016 – «ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡ. 52546/17-6-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ. Π. ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ»

20-5-2016 – Υποβολή προσφορών για προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Τ. Π. & Δανείων

28-4-2016 – Υποβολή προσφορών για προμήθεια γραφικής ύλης για το Τ.Π. & Δανείων

20-4-2016 – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων δημόσιας κλήρωσης επιλογής (10) ασκούμενων δικηγόρων στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ

20-4-2016 – Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικών και διαχειριστικών εντύπων

19-4-2016 – Διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού Microsoft

19-4-2016 – Διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη (premier support) του λογισμικού ORACLE DataBase

14-4-2016 – Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή δέκα (10) ασκούμενων δικηγόρων

5-4-2016 – (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών

23-3-2016 – Πρόσκληση για πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι.
στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

18-3-2016 – Δελτίο Τύπου
Εγκαίνια της νέας αίθουσας εκπαίδευσης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ»

17-3-2016 – Επιτρεπόμενες συναλλαγές με το Τ. Π. & Δανείων
μετά την λήξη της τραπεζικής αργίας (Π.Ν.Π. ΦΕΚ 84/Α΄/18-07-2015)

16-3-2016 – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων


28-9-2015 – Ανακοίνωση για αναλήψεις απο λογαριασμούς ταμιευτηρίου

7-8-2015 – «Απαντήσεις σε Συνήθη Ερωτήματα για την υπηρεσία ανάληψης μετρητών από το Τ.ΠκΔ. χωρίς προσέλευση του καταθέτη σε Κατάστημα του Τ.Π.κΔ.»

Παραγραφή των ανεξόφλητων παρακαταθηκών που έχουν συσταθεί πριν την 01-01-1989 σύμφωνα με την εφάπαξ νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 179 ν. 4270/2014

Πληρωμή των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών δανείων

Βεβαιώσεις τόκων στεγαστικών δανείων στα ΚΕΠ

Νέα ρύθμιση δανείων

Συμμετοχή Τ.Π. και Δανείων στην είσπραξη Δημοσίων Εσόδων και Τελών Κυκλοφορίας

Νέος τρόπος πληρωμής δόσεων δανείων Φυσικών Προσώπων

Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων

Ανακοίνωση για το φόρο των καταθέσεων

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Νέος τρόπος πληρωμής δόσεων δανείων Φυσικών Προσώπων

 Προθεσμιακή κατάθεση 10 x 14

Προθεσμιακή κατάθεση 16 μηνών με κλιμακούμενο επιτόκιο ανά μήνα και μηνιαία απόδοση τόκων

 Προθεσμιακή κατάθεση 15 ημερών

 Θυρίδες Θησαυροφυλακίου

 Υπολογισμός Δόσης/Κεφαλαίου Δανείων σε Φυσικά Πρόσωπα

 Έλεγχος – Διόρθωση ΑΦΜ Δανειοληπτών

Ώρες Λειτουργίας για το Κοινό Καθημερινά 8:30 – 14:30