Καλώς ήρθατε στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

Το έμβλημα του ΤΠ&Δ

Tο Tαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποτελεί αυτόνομο χρηματοπιστωτικό οργανισμό εξυπηρέτησης του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος και είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών.

Η φύση του Τ. Π. & Δανείων ως Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο διέπεται από ειδική και προσαρμοσμένη προς το σκοπό του νομοθεσία καθώς και η ισχυρή περιουσιακή του θέση, αποτελούν εγγύηση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του προς τους καταθέτες του.

 Αθήνα 2-4-2013


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης (net backup) του Τ. Π. και Δανείων

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του συστήματος αποθήκευσης δεδομένων (storage) του Τ. Π. και Δανείων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : «Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και  η Cassa Depositi e Prestiti υπογράφουν πρωτόκολλο συνεργασίας»

Παραγραφή των ανεξόφλητων παρακαταθηκών που έχουν συσταθεί πριν την 01-01-1989 σύμφωνα με την εφάπαξ νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 179 ν. 4270/2014

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του λογισμικού υποδομών προϊόντων Microsoft στο πλαίσιο λειτουργίας του Τ. Π. και Δανείων

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου υπηρεσιών καθαρισμού του Καταστήματος του Τ. Π. και Δανείων στη Θεσσαλονίκη

Υποβολή προσφοράς για παροχή υπηρεσιών χρηματαποστολών των καταστημάτων
Θεσσαλονίκης και Πάτρας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας
για τη βέλτιστη χρήση, σε συνδυασμό με βολιδοσκόπηση της αγοράς (market sounding),
κτιρίου επί της οδού Πατησίων 34 του Τ. Π. και Δανείων

Λειτουργία Call Center στο Τ.Π. & Δανείων

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Τ.Π. & Δανείων

Διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αρ. πρωτ. 5241/18-7-2014 διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ογδόντα πέντε (85) σταθμών εργασίας Η/Υ (PCs)

Πληρωμή των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών δανείων

Βεβαιώσεις τόκων στεγαστικών δανείων στα ΚΕΠ

Νέα ρύθμιση δανείων

Συμμετοχή Τ.Π. και Δανείων στην είσπραξη Δημοσίων Εσόδων και Τελών Κυκλοφορίας

Νέος τρόπος πληρωμής δόσεων δανείων Φυσικών Προσώπων

Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων

Ανακοίνωση για το φόρο των καταθέσεων

Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων ρύθμισης δανείων έως 31-3-2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για το συμβάν στο Κατάστημα Θεσ/νίκης της 22/11/2012

Συνεργασία για την τοπική ανάπτυξη μεταξύ του Τ.Π. & Δανείων και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α με την επωνυμία «Π.Ε.Τ.Α. ΑΕ»

Συμφωνία Συνεργασίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

 

 

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Νέος τρόπος πληρωμής δόσεων δανείων Φυσικών Προσώπων

 Προθεσμιακή κατάθεση 10 x 14

Προθεσμιακή κατάθεση 16 μηνών με κλιμακούμενο επιτόκιο ανά μήνα και μηνιαία απόδοση τόκων

 Προθεσμιακή κατάθεση 15 ημερών

 Θυρίδες Θησαυροφυλακίου

 Υπολογισμός Δόσης/Κεφαλαίου Δανείων σε Φυσικά Πρόσωπα

 Αναζήτηση πληροφοριών για τη ρύθμιση θεμάτων εξυπηρετούμενων δανείων

Έλεγχος – Διόρθωση ΑΦΜ Δανειοληπτών

 

Ώρες Λειτουργίας για το Κοινό
Καθημερινά 8:30 – 14:30