Καταθέσεις – Επιτόκια Καταθέσεων

Αγαπητέ Πελάτη,

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ιδρύθηκε  το 1919 και εξελίχθηκε σε ένα ισχυρό Ειδικό Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό.  Οι υπηρεσίες του προς τους καταθέτες, που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την Απόδοση, Ευελιξία και Ασφάλεια* περιλαμβάνουν καταθέσεις Όψεως, Ταμιευτηρίου και Προθεσμίας, από ιδιώτες και νομικά πρόσωπα κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κληροδοτήματα κ.τ.λ. Τα νέα προσφερόμενα επιτόκια των διαφόρων καταθέσεων είναι τα ακόλουθα :

1. Ταμιευτηρίου (από 04-04-2022):

Μικτό (3): 0,01% (ανεξαρτήτως ποσού)

2. Προθεσμιακές (από 10-01-2024):

Ποσό Κατάθεσης (σε €) Διάρκεια ( 2 ) Μικτό Επιτόκιο ( 3 ) Καθαρό Επιτόκιο
 Από 5.000(1) έως 50.000 1  Μηνός
3  Μηνών
6  Μηνών
12  Μηνών
0,20%
0,40%
0,60%
1,40%
 Ανω των 50.001 έως 150.000 1  Μηνός
3  Μηνών
6  Μηνών
12  Μηνών
0,25%
0,45%
0,65%
1,45%
Ανω των 150.001 έως 300.000 1  Μηνός
3  Μηνών
6  Μηνών
12  Μηνών
0,30%
0,50%
0,70%
1,60%
Ανω των 300.001 1  Μηνός
3  Μηνών
6  Μηνών
12  Μηνών
0,35%
0,55%
0,75%
1,85%
Πατήστε εδώ για υπολογισμό των τόκων

(1) Ελάχιστο ποσό προθεσμιακής κατάθεσης

(2) Η ανανέωση της προθεσμιακής κατάθεσης γίνεται με  υποβολή (πριν τη λήξη της):

 • πάγιας εντολής ανανέωσης ή
 • αίτησης του καταθέτη / συνδικαιούχου μέσω email στα: d10.info@tpd.gr ή tpd@tpd.gr ή
 • μέσω του site του ΤΠΔ: https://e-services.tpd.gr , και αφορά το συνολικό ποσό (κεφάλαιο + τόκοι).

Οι προθεσμιακές καταθέσεις που δεν ανανεώνονται, μετά τη λήξη τους τοκίζονται με το ισχύον επιτόκιο του απλού Ταμιευτηρίου.

(3) Αναφέρεται σε μικτό ετήσιο επιτόκιο με βάση το έτος των 360 ημερών
Δίνεται η δυνατότητα προεξόφλησης, με ποινή 0,20% επί του αναλαμβανόμενου ποσού

* Επισημαίνουμε ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου,
δεν κηρύσσεται σε πτώχευση ( Ν. 3588/2007 άρθρο 2, παρ. 2 ).

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 16 ΜΗΝΩΝ:

√ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

√ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ

Από 35.000(1) και άνω ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 10-01-2024

(1) Ελάχιστο ποσό της προθεσμιακής κατάθεσης, το οποίο πρέπει να τηρείται σε περιπτώσεις μερικής προεξόφλησης.

ΜΗΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
%
ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ *
(%)
1ος 0,20
2ος 0,45
3ος 0,55 0,40
4ος 0,70
5ος 0,80
6ος 0,90 0,60
7ος 2,25
8ος 2,35
9ος 2,45
10ος 2,50
11ος 2,70
12ος 2,85 1,56
13ος 2,90
14ος 2,90
15ος 2,95
16ος 3,00 1,90

* Η μέση απόδοση είναι ενδεικτική και εξαρτάται από την ημερ/νία έναρξης του προθεσμιακού. Το υπόδειγμα αφορά κατάθεση τριάντα (30) ημερών για κάθε μήνα

 1. Επιτόκιο προγραμματισμένο και διαφοροποιημένο ανά μήνα με αυτόματη μηνιαία ανανέωση του αρχικού κεφαλαίου.
 2. Μηνιαία απόδοση τόκων στην επέτειο του προϊόντος (ημερ/νία ανανέωσης) με αυτόματη πίστωση σε συνδεδεμένο λογαριασμό Ταμιευτηρίου του δικαιούχου. Εάν κάποια από τις επετείους είναι αργία, τότε η επέτειος μεταφέρεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
 3. Ο τόκος υπολογίζεται βάσει του πραγματικού αριθμού ημερών της αντίστοιχης περιόδου εκτοκισμού (αντίστοιχος μήνας).
 4. Ανάληψη του κεφαλαίου (ολική ή μερική) κάθε μήνα στην επέτειο του προϊόντος χωρίς επιβάρυνση του δικαιούχου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, για το διάστημα από την τελευταία επέτειο μέχρι την ημερομηνία ανάληψης δεν υπολογίζεται τόκος για το ποσό που αναλαμβάνεται.
 5. Μετά το πέρας της συνολικής διάρκειας της Προθεσμιακής Κατάθεσης, το κεφάλαιο πιστώνεται στον συνδεδεμένο λογαριασμό Ταμιευτηρίου του δικαιούχου.
 6. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Προθεσμιακής Κατάθεσης πρέπει να υφίσταται συνδεδεμένος λογαριασμός Ταμιευτηρίου. Οι δικαιούχοι της Προθεσμιακής κατάθεσης είναι και δικαιούχοι του λογαριασμού Ταμιευτηρίου.
Πατήστε εδώ για υπολογισμό των τόκων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (4)

(Αφορά μόνο σε υφιστάμενους πελάτες του Τ. Π. & Δανείων βάσει του ν.3965/2011)

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ
(ανάλογα με την περίπτωση)
Στοιχεία Ταυτότητας
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Διαβατήριο σε ισχύ
 • Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις
Παρούσα Διεύθυνση Κατοικίας
 • Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας
 • Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Οικονομική Εφορία
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικής Εφορίας
 • Ισχύουσα άδεια διαμονής ή παραμονής
Ασκούμενο Επάγγελμα και Παρούσα Επαγγελματική Διεύθυνση
 • Βεβαίωση εργοδότη
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικής Εφορίας
 • Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας
 • Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος
 • Επαγγελματική ταυτότητα
 • Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικής Εφορίας

(4) Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να επιδεικνύονται πρωτότυπα. Το Τ. Π. & Δανείων ( όπως ισχύει για όλες τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα ) είναι υποχρεωμένο να τηρεί αντίγραφά τους.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Λειτουργία του Καταστήματος Πειραιά την Δευτέρα 22-7-2024 Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων