Δεσμευμένοι λογαριασμοί ειδικού σκοπού (escrow account)

  1. Τι είναι ο δεσμευμένος λογαριασμός (escrow account) – Χαρακτηριστικά

Πρόκειται για έναν καταθετικό λογαριασμό ειδικού σκοπού, στον οποίο διαφέρει το πρόσωπο του καταθέτη και του αποδέκτη των καταθέσεων (χρημάτων, χρεωγράφων κ.λ.π.) Ο λογαριασμός συστήνεται στο δεσμευμένο τομέα του Τ.Π.&Δ. κατόπιν ειδικής, κάθε φορά, συμφωνίας των ενδιαφερομένων μερών με αυτό και έχει συγκεκριμένο σκοπό, όρους και προϋποθέσεις απόδοσης, διάρκεια και επιτόκιο.

  • Το Τ.Π. & Δανείων, το οποίο συμβάλλεται επίσης στον λογαριασμό αυτό, λειτουργεί ως μεσεγγυούχος, φυλάσσει τα κατατεθειμένα και φροντίζει για την απόδοση / εκκαθάρισή τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί και περιγραφεί κατά τη σύσταση του λογαριασμού.
  • Τα έξοδα του λογαριασμού και ο τρόπος είσπραξής τους καθορίζονται κατά τη σύστασή του και καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδα του Ταμείου.
  • Στον λογαριασμό γίνονται εφάπαξ ή τμηματικές καταθέσεις από συμφωνηθείσες / εκχωρηθείσες μελλοντικές χρηματοροές
  • Ο λογαριασμός αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την ασφαλή και αποτελεσματική διενέργεια μεγάλου εύρους χρηματοοικονομικών πράξεων και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών
  1. Νομικό πλαίσιο

I. Οι διατάξεις του άρθρου 325 παρ. 2 α, β του ν. 4072/2012

Η υπ’ αριθμ. 2/35349/8.5.2012 (ΦΕΚ 1547 Β’ 154/2012) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός σκοπών, όρων και λοιπών θεμάτων λειτουργίας λογαριασμών ειδικού σκοπού (escrow account) στο Τ.Π.&Δ.»

  1. Ενδεικτικά παραδείγματα

Στο Τ.Π. & Δανείων έχουν συσταθεί δεσμευμένοι λογαριασμοί:

α.  Για την υποστήριξη χρηματοδοτικών προγραμμάτων (προσκλήσεις) του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως αυτών της ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, των τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της αναβάθμισης υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του ποιοτικού  εκσυγχρονισμού μεσαίων επιχειρήσεων, της  ψηφιακής αναβάθμισης και  μετασχηματισμού των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.  Μέσα από αυτούς τους δεσμευμένους καταπιστευματικούς λογαριασμούς  δόθηκε η δυνατότητα  εκταμίευσης των προκαταβολών για τους δικαιούχους  χωρίς κατάθεση εγγυητικής επιστολής, προϋπόθεση που δρούσε μέχρι τότε αποτρεπτικά για πολύ μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων.

β.  Για την υποστήριξη χρηματοδοτικών προγραμμάτων (προσκλήσεις) του ΕΣΠΑ 2014-2020, τις οποίες διαχειρίζονται οι Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας,  Ηπείρου, Θεσσαλίας,  Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, όπως αυτών της  ενίσχυσης  υφιστάμενων και νεοσύστατων επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, υγείας και βιοτεχνολογίας, των τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

γ.  Για τα Προγράμματα του Πράσινου Ταμείου ενίσχυσης της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος : «Αστική αναζωογόνηση  2012-2015» «Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού 2014», «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και διατηρητέων κτιρίων στις πόλεις 2015»,  «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2015, 2018, 2019»  και «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα ΣΒΑΚ»

δ.  Για την υλοποίηση των προγραμμάτων στοχευμένων επιχορηγήσεων του Τ.Π.&Δ προς  51 Ο.Τ.Α, οι οποίοι συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Προώθησης της απασχόλησης  μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς  χαρακτήρα «θύλακες υψηλής ανεργίας».

στ. Για την Επιχορήγηση  εκπόνησης  μελετών 153 ΟΤΑ για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος σε αυτούς .

ζ.  Για την κατάθεση των εκχωρούμενων απαιτήσεων των Ανταποδοτικών Τελών των Δήμων από την ΔΕΗ για την πληρωμή των ανάδοχων  Εταιρειών παροχής υπηρεσιών για  την «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας».

  1. Αρμόδια Διεύθυνση στο Τ.Π. &Δανείων

Διεύθυνση Δ9 Καταθέσεων- Τμήμα Β΄ Κεφαλαίων των Οργανισμών Τ.Ν. & Π.Α. και Λοιπών Λογαριασμών

  1. Διαδικασία ανοίγματος/λειτουργίας λογαριασμού

α.  Αίτημα για άνοιγμα λογαριασμού

β.  Κατάρτιση σχεδίου σύμβασης και έγκρισή του από το Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων

γ. Προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων (κατά περίπτωση και όπου απαιτείται, σύμφωνα με την Υ.Α. 2/36842/0094, ΦΕΚ 1794/Β΄/2007)

δ. Υπογραφή σύμβασης μεταξύ του καταθέτη και του Τ.Π. & Δανείων (ως μεσεγγυούχου), στην οποία προσχωρούν (με σχετική γραπτή δήλωσή τους) τα ενδιαφερόμενα μέρη

ε. Άνοιγμα λογαριασμού

στ. Κατάθεση χρημάτων

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Λειτουργία του Καταστήματος Πειραιά την Δευτέρα 22-7-2024 Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων