Ποιά είναι τα είδη παρακαταθήκης

 • ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ : συστήνονται και αποδίδονται σε χρήμα (ευρώ) για ιδιωτική διαφορά ή λόγω υποχρέωσης εκ του νόμου
 • ΑΥΤΟΥΣΙΕΣ : συστήνονται λόγω υποχρέωσης εκ του νόμου, με αντικείμενα, τίτλους του Δημοσίου, συνάλλαγμα, τιμαλφή ή άλλα αποδεκτά προς τούτο αντικείμενα και αποδίδονται στο δικαιούχο ως ακριβώς κατατέθηκαν (αντικείμενα ή αξίες).
ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ
ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α) ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (συνήθεις περιπτώσεις)
 • ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
  • Φωτοτυπία του μισθωτηρίου για μισθώματα άνω των 1.000,00 ευρώ
  • Στοιχεία ακινήτου και χρονικής περιόδου κατάθεσης του ενοικίου
 • ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ

Η παρακαταθήκη συστήνεται απαραίτητα υπέρ του νόμιμου διαχειριστή

 • ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ ΣΥΖΥΓΟΥ – ΠΑΙΔΙΩΝ

Δικαστική απόφαση (αν υπάρχει)

 • ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Αν υπάρχουν άλλα ποσά κατάθεσης πλην της αποζημίωσης, να αναφέρονται αναλυτικά

 • ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ- ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
 • ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
  • Επωνυμία τραπεζικού ιδρύματος
  • Χρονική περίοδος οφειλής δόσεων
  • Αριθμός απόφασης και δικαστήριο (εφόσον υπάρχει)
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
  • Αριθμός συμβολαίου
  • Χρονική περίοδος οφειλής
 • ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ-ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ

Γνώση στοιχείων επιταγής ή συναλλαγματικής

 • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
  • Στοιχεία ακινήτου (περιγραφή, περιοχή)
  • Ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο (αν υπάρχει)
 • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
 • ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΑ

Φωτοτυπία του πρώτου φύλλου της Έκθεσης Πλειστηριασμού

 • ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΡΥΜΟΤΟΜΙΕΣ
  • Πρωτότυπο επικυρωμένη δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου
  • Γνώση των στοιχείων που αφορούν την απαλλοτρίωση
 • ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Γνώση του δικαιούχου Δικηγορικού Συλλόγου

 • ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ)
  • Στοιχεία κατασχόντων, κατασχετηρίου, ποσών και οφειλέτη
  • Σε περίπτωση πολλών κατασχόντων: 3 αντίγραφα καταστάσεων με τα ονοματεπώνυμα και τον Α.Φ.Μ. των κατασχόντων.
 • ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΣΔΟΕ, ΤΕΛΩΝΕΙΑ

Στοιχεία καταθέτη και γνώση στοιχείων δικογραφίας (στοιχεία κατηγορουμένου και αναφορά στα άρθρα που παραβιάστηκαν)

 • ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΑ ΣΕ ΘΑΝΟΝΤΑ

Στοιχεία καταθέτη – Ονοματεπώνυμο θανόντα και ημερομηνία θανάτου

 • ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

Γνώση ιστορικού κατάσχεσης, ποιο ακίνητο αφορά και του τρόπου απόδοσης

 • ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Στοιχεία πτωχού και εντολοδόχου δικηγόρους

 • ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ-ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ –ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΑΔΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ
 • ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΔΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Γνώση κιλοβάτ και της κατηγορίας

 • ΤΙΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Γ) ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ
 • ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ- ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ -ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΡΓΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
  • Σφραγίδα εταιρείας
  • Εξουσιοδότηση από νόμιμο εκπρόσωπο με την σφραγίδα της εταιρείας
  • Προκήρυξη διαγωνισμού
  • Πράξη ανάθεσης ή αριθμό σύμβασης
 • ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα ως άνω και τα έγγραφα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα

 • ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ
 • ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 • ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
 • ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ-ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
 • ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΠΑΓΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟ
 • ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
 • ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΕΤΑ
 • ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 • ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
 • ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ
 • ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΚΡΙΤΗ – ΒΟΥΛΕΥΜΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Απαιτείται πρωτότυπη η Διάταξη ανακριτή/Βούλευμα/Απόφαση Δικαστηρίου

 • ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Απαιτείται πρωτότυπη απόφαση Δικαστηρίου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ (βλ. ενότητα “Δελτία Σύστασης Χρηματικών Παρακαταθηκών”)

ΠΟΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Τ.Π.&Δ.;

Καταβάλλονται δικαιώματα κατά τη σύσταση 5‰ επί του ποσού παρακατάθεσης (με ανώτερο ποσό τα 50€). Για τη σύσταση εγγυοδοτικής παρακαταθήκης συμμετοχής, καλής εκτέλεσης , καλής λειτουργίας κλπ καταβάλλεται από τον καταθέτη αυτοτελής αμοιβή 20 € πλέον των δικαιωμάτων του Ταμείου.

ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ, όταν καταθέτες είναι όργανα Δημοσίας Αρχής, τα ως άνω δικαιώματα καταβάλλονται κατά την απόδοση από τους δικαιούχους.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ;

Η  απόδοση γίνεται:

 • είτε με φυσική παρουσία
 • είτε με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό (για τις παρακαταθήκες Καταστημάτων Τ.Π.Δ και Γραφείων  Παρακαταθηκών)
 • είτε με ηλεκτρονική μεταφορά του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό (για τις παρακαταθήκες Κ.Υ)
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η απόδοση γίνεται με την προσκόμιση του πρωτότυπου γραμματίου χρηματικής παρακαταθήκης (και κατ΄ εξαίρεση, με την έκδοση αντιγράφου, ως περιγράφεται στη. σχετική ενότητα), και με την πλήρωση των προϋποθέσεων απόδοσης, όπως καθορίζονται στο γραμμάτιο και στις ειδικές περί αποδόσεως των παρακαταθηκών διατάξεις.

Η εξόφληση της παρακαταθήκης γίνεται πάντα χωρίς καμία επιφύλαξη είτε κατά του Ταμείου είτε κατά οποιουδήποτε από τα υποκείμενα της Δημόσιας Κατάθεσης.

Κατά περίπτωση, η εξόφληση υποβάλλεται σε τέλη χαρτοσήμου, σύμφωνα με το νόμο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ

(ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: 0780/444 (Φ.Ε.Κ. 841/τ.Β΄/4.12.1986)

και 2/36842/0094( Φ.ΕΚ.1794/τ.Β΄/7-9-2007).

Για απόδοση οποιασδήποτε παρακαταθήκης:

Πρωτότυπο γραμμάτιο παρακαταθήκης

Επιπλέον, ανά περίπτωση, απαιτούνται τα εξής:

Α. Για απόδοση παρακαταθηκών από εκπλειστηριάσματα

 • Έγγραφη εντολή του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου ( συμβολαιογράφου)

Β. Για απόδοση δικαστικών παρακαταθηκών

 • Έγγραφη εντολή του αρμόδιου Δικαστικού Γραμματέα ή του αρμόδιου Εισαγγελέα
 • Απόσπασμα απόφασης ή βουλεύματος, όταν η απόδοση διατάσσεται με απόφαση Ποινικού Δικαστηρίου
 • Αντίγραφο πλήρους απόφασης, όταν η απόδοση διατάσσεται με απόφαση Πολιτικού Δικαστηρίου

Γ. Για την απόδοση σχολαζουσών κληρονομιών

 • Εντολή Υπουργείου Οικονομικών
 • Όταν δικαιούχος είναι το Δημόσιο, απαιτείται επιπλέον δικαστική απόφαση που βεβαιώνει το κληρονομικό δικαίωμα του  Δημοσίου.

Δ. Για απόδοση δικαιώματος μετοχών, από αδιάθετα κλασματικά υπόλοιπα, ρευστοποίηση μη ονομαστικών, εξαγορά και συγχώνευση μετοχών, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Βεβαίωση από το μετοχολόγιο της αντίστοιχης εταιρείας.

Ε. Για απόδοση κατόπιν κατάσχεσης στα χέρια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

 • Εκτελεστός τίτλος, απόγραφο και επίδοσή του στον καθ΄ ου η κατάσχεση
 • Κατασχετήριο και εκθέσεις επίδοσης προς τον τρίτο τον καθ΄ ού και προς τη Δ.Ο.Υ. του οφειλέτη
 • Δήλωση τρίτου και πιστοποιητικό μη άσκησης δικαιώματος κατά της δήλωσης τρίτου εντός μηνός από τη δήλωση.

ΣΤ. Για απόδοση κατόπιν κατάσχεσης Δημοσίου στα χέρια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

 • Κατασχετήριο – επιδοτήρια κατασχετήριων στον οφειλέτη και στη ΔΟΥ του οφειλέτη
 • Θετική Δήλωση που να περιλαμβάνει το/α προς απόδοση γραμμάτιο/α
 • Διπλότυπο Είσπραξης
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
 • Με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου
 • Σε εντολοδόχο του και μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ: με εξουσιοδότηση ανά δικαιούχο, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Δημόσια Αρχή / ΚΕΠ, εκδοθείσα εντός του τελευταίου, προ της πληρωμής, μήνα και για μια αιτία.
 • Σε εντολοδόχο του και άνω του ποσού των 3.000,00 ευρώ: με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ανά δικαιούχο
 • Σε δικαιούχο με εμπορική ιδιότητα: υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει πτωχεύσει.
 • Σε δικαιούχο αγράμματο και μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ με δύο μάρτυρες, ενώ για ποσό άνω των 3.000,00 ευρώ, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
 • Σε κληρονόμους αποβιώσαντος και για ποσό μέχρι 6.000,00 ευρώ κατά κληρονόμο::

Α) Κληρονόμοι εκ διαθήκης:

– Πρακτικό δημοσίευσης διαθήκης

– Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης

– Πιστοποιητικό μη προσβολής κληρονομικού δικαιώματος κληρονόμων

Β) Κληρονόμοι εξ αδιαθέτου: 

– Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

– Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης

– Πιστοποιητικό μη προσβολής κληρονομικού δικαιώματος

– Πιστοποιητικό μη αποποίησης κληρονομιάς

 • Σε κληρονόμους αποβιώσαντος και για ποσό άνω των 6.000,00 ευρώ κατά κληρονόμο: με κληρονομητήριο και πιστοποιητικό περί μη ανάκλησης, αφαίρεσης ή ακύρωσης αυτού, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου, προ της πληρωμής, μήνα.
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Με την προσκόμιση των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών νομιμοποίησης.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (βλ. ενότητα “Αιτήσεις Νομιμοποίησης”)

Δεν απαιτείται νομιμοποίηση του νομικού προσώπου, στην περίπτωση κατάθεσης του ποσού της παρακαταθήκης σε τραπεζικό λογαριασμό του.

ΠΩΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ;

Ανάκληση μπορεί να πραγματοποιηθεί με έγγραφη αίτηση του καταθέτη, ακόμα κι αν το γραμμάτιο έχει επιδοθεί στον δικαιούχο.


ΔΕΝ ΑΝΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ:

 • Οι υποχρεωτικές παρακαταθήκες των οποίων η απόδοση εξαρτάται από δικαστική απόφαση ή απόφαση αρμόδιας αρχής, πλην αυτών των οποίων η υποχρέωση δεν πηγάζει από τον νόμο αλλά έχουν συσταθεί είτε λόγω αβεβαιότητας του προσώπου του δανειστή, είτε λόγω αρνήσεώς του να παραλάβει το ποσό της οφειλής
 • Οι παρακαταθήκες που αφορούν απαλλοτριώσεις
 • Οι παρακαταθήκες για τις οποίες υπάρχει: α) κώλυμα λόγω κατάσχεσης, αγωγής, εξωδίκου δήλωσης κ.λ.π. β) έγγραφη δήλωση αποδοχής και πρόθεσης ανάληψης της παρακαταθήκης από τον δικαιούχο
ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ;

Για την έκδοση αντιγράφου γραμματίου παρακαταθήκης για είσπραξη, απαιτείται να συντρέχει κάποια από τις παρακάτω αιτίες:

 • ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗ Ή ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

Ο καταθέτης ή ο δικαιούχος προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι απώλεσε το πρωτότυπο υπ΄ αριθμ. ……. Γραμμάτιο κι επιθυμεί την έκδοση αντιγράφου για να το εισπράξει ο ίδιος ή ο δικαιούχος.

 • ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ

Πλέον της Υπεύθυνης Δήλωσης, ο καταθέτης προσκομίζει και έγγραφη Βεβαίωση της κατά περίπτωση Δημόσιας Αρχής ότι το πρωτότυπο αντίτυπο του Γραμματίου Σύστασης δεν κατατέθηκε ποτέ σε αυτήν ή σε περίπτωση που κατατέθηκε, ότι παραδόθηκε πάλι στον καταθέτη κι έχουν εκλείψει οι λόγοι έκδοσής του.

 • ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προσκομίζεται έγγραφη Βεβαίωση της Υπηρεσίας ότι απωλέσθη το πρωτότυπο Γραμμάτιο Σύστασης από το αρχείο της.

 • ΔΥΣΤΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΗ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

Προσκομίζονται :

1) Αντίγραφο εξώδικης πρόσκλησης του δικαιούχου, με ταχθείσα χρονική προθεσμία για παράδοση του πρωτοτύπου Γραμματίου Σύστασης

2) Πρωτότυπη Έκθεση Επίδοσης

3) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι ο καταθέτης δεν του παρέδωσε το πρωτότυπο Γραμμάτιο Σύστασης στην ταχθείσα ημερομηνία και ότι επιθυμεί την έκδοση αντιγράφου.

ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ;

Η παρακαταθήκη παραγράφεται σε 15 χρόνια από την ημερομηνία που θα καταστεί απαιτητή.

Απαιτητή καθίσταται:

Α) Από τη σύστασή της, εφόσον το κατατεθέν ποσό είναι αποδοτέο χωρίς όρους

Β) Από τότε που είναι ελεύθερη προς απόδοση, λόγω πλήρωσης των προϋποθέσεων απόδοσης

ΑΥΤΟΥΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ
ΔΕΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
 • Τίτλοι δημοσίου χρέους του Κράτους
 • Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου
 • Έγγραφα ή τίτλοι δηλωτικοί αξίας κατά νόμο
 • Τιμαλφή
 • Ξένα Τραπεζογραμμάτια

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
 • ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΑ ΣΕ ΘΑΝΟΝΤΑ
 • ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΣΔΟΕ, ΤΕΛΩΝΕΙΑ
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΥΤΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ

Α. Για απόδοση οποιασδήποτε παρακαταθήκης

Πρωτότυπο γραμμάτιο παρακαταθήκης

Β. Για απόδοση δικαστικών παρακαταθηκών

 • Έγγραφη εντολή του αρμόδιου Δικαστικού Γραμματέα ή του αρμόδιου Εισαγγελέα
 • Απόσπασμα απόφασης ή βουλεύματος, όταν η απόδοση διατάσσεται με απόφαση Ποινικού Δικαστηρίου
 • Αντίγραφο πλήρους απόφασης, όταν η απόδοση διατάσσεται με απόφαση Πολιτικού Δικαστηρίου

  Γ. Για απόδοση παρακαταθηκών από εκπλειστηριάσματα σε συνάλλαγμα

Έγγραφη εντολή του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου ( συμβολαιογράφου)

ΠΟΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Τ.Π.&Δ.;

Κατά την απόδοση της αυτούσιας παρακαταθήκης, καταβάλλεται ποσό φυλάκτρων 4‰ επί της αξίας της παρακαταθήκης, για κάθε έτος φύλαξης.

Το κλάσμα του έτους σε κάθε περίπτωση υπολογίζεται σαν πλήρες έτος.        

ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Τ.Π.&Δ.;

Στην περίπτωση απόδοσης εκπλειστηριάσματος σε συνάλλαγμα, εισπράττονται δικαιώματα 5‰  επί του ποσού του συναλλάγματος (με ανώτερο ποσό τα 30€).

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ (2) ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων