Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Το Τ. Π. & Δανείων δέχεται καταθέσεις φορέων Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 10 του Ν. 4549/2018.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  1. Γρήγορη διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού.
  2. Διενέργεια αναλήψεων και καταθέσεων μετρητών με μηδενικές χρεώσεις.
  3. Διενέργεια ηλεκτρονικών μεταφορών (εμβασμάτων) σε Ευρώ από τον λογαριασμό που τηρείται στο Τ.Π.&Δανείων προς λογαριασμούς των δικαιούχων σε άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα του εσωτερικού, μέσω μιας απλής εντολής με ηλεκτρονικό (e-mail) ή τηλεομοιοτυπικό (φαξ) μήνυμα καθώς και δωρεάν πίστωση στον εν λόγω λογαριασμό εμβασμάτων σε Ευρώ.
  4. Άμεση (χωρίς valeur) πίστωση στον λογαριασμό όψεως των χρηματικών εντολών επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
  5. Δωρεάν εξυπηρέτηση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α., με δήλωση του λογαριασμού ως λογαριασμό μισθοδοσίας στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
  6. Αποστολή αντιγράφου κίνησης λογαριασμού κάθε μήνα ή κατόπιν αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού (e-mail) ή τηλεομοιοτυπικού (φαξ) μηνύματος.
  7. Προσωπική επαφή, άμεση εξυπηρέτηση και εξεύρεση λύσεων ανταποκρινόμενων στις ανάγκες των Ο.Τ.Α. από τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Δ9 Καταθέσεων.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

Για το άνοιγμα λογαριασμού όψεως, απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος στη Διεύθυνση Δ9 Καταθέσεων, συνοδεία:

  1. Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για το άνοιγμα Λογαριασμών στην Κ.Υ. του Τ.Π.&Δανείων.
  2. Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία θα ορίζεται ο υπόλογος διαχειριστής, ο αναπληρωτής του καθώς και τα δείγματα υπογραφών αυτών.
  3. Πρωτοκόλλου Ορκωμοσίας του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων.
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ (2) ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων