Το Τ.Π.& Δ μέλος του ELTI

Από τον Ιανουάριο 2014, το ΤΠΔ αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Μακροπρόθεσμων Επενδυτών ELTI (European Long Term Investors Association), στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνονται η προάσπιση των κοινών συμφερόντων των μελών του, η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε επιχειρησιακό επίπεδο καθώς και με άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προώθηση της ακαδημαϊκής έρευνας σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και η ενημέρωση της Ε.Ε και των θεσμικών της όργανων σχετικά με τον ρόλο και τις δυνατότητες των μελών της, ως οργανισμών και ιδρυμάτων, για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.

Η ένταξη του Τ.Π.&Δ. στον ELTI έχει βοηθήσει στην απόκτηση τεχνογνωσίας προς το Ταμείο, όσον αφορά νέους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους λειτουργίας και οργάνωσης, στην καλύτερη και αμεσότερη πληροφόρηση σχετικά με θέματα που αφορούν την Ε.Ε στον τομέα της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και στην ενίσχυση της συνεργασίας με ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ (2) ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων