Νομιμοποίηση Κληρονόμων Δανειοληπτών

Προκειμένου να νομιμοποιηθούν οι κληρονόμοι θανόντος δανειολήπτη θα πρέπει να υποβληθεί η σχετική αίτηση νομιμοποίησης (πατήστε εδώ) προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Ι. Για Κληρονόμους εκ Διαθήκης:

 1. Αντίγραφο διαθήκης
 2. Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης (από Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο)
 3. Πιστοποιητικό μη προσβολής κληρονομικού δικαιώματος κληρονόμων

   (Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου προ της νομιμοποίησης τριμήνου)

 • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του αποβιώσαντος
 • Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • ΑΦΜ κληρονόμων 

ΙΙ. Για Κληρονόμους εξ Αδιαθέτου:

 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 2. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του αποβιώσαντος
 3. Πιστοποιητικό μη προσβολής κληρονομικού δικαιώματος από κληρονόμους
 4. Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης
 5. Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς
 6. ΑΦΜ κληρονόμων

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αντικατασταθούν από κληρονομητήριο με πρόσφατο πιστοποιητικό περί μη ανάκλησης, ακύρωσης ή αφαίρεσης αυτού.

Επισημαίνεται ότι:

 1. Σε περίπτωση που δικαιούται κάποιος τη σύνταξη του θανόντος δανειολήπτη, θα πρέπει να μας προσκομισθεί το έγγραφο απονομής σύνταξης του κάθε κληρονόμου καθώς και η συνταξιοδοτική πράξη, στην οποία θα απεικονίζεται η μεταφορά της σύνταξης σε αυτόν. Θα πρέπει όμως οι κληρονόμοι να μεριμνήσουν για την καταβολή των δόσεων μέχρι το μήνα έναρξης εξυπηρέτησης του δανείου από τη σύνταξη.
 2. Σε περίπτωση που δεν δικαιούται κανείς τη σύνταξη του θανόντος δανειολήπτη, οι κληρονόμοι θα πρέπει να καταβάλλουν εξ ιδίων τις υπολειπόμενες δόσεις
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ (2) ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων