Καταθέσεις – Επιτόκια Καταθέσεων

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ιδρύθηκε το 1839, είναι αυτόνομος χρηματοπιστωτικός οργανισμός (Ν.Π.Δ.Δ.) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών, για την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.

Στις υπηρεσίες του περιλαμβάνεται και η αποδοχή καταθέσεων όψεως, Ταμιευτηρίου και Προθεσμίας, από ιδιώτες και Νομικά Πρόσωπα Κοινωφελούς και μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Κληροδοτήματα κ.λ.π.

Μετά την θέση σε ισχύ του Ν.4254/2014, στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων γίνονται δεκτές καταθέσεις μόνο απο ήδη υφιστάμενους συναλλασσόμενους.

Επισημαίνεται ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ΔΕΝ κηρύσσεται σε πτώχευση (άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3588/2007). Η φύση του Τ. Π. & Δανείων ως Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο διέπεται από ειδική και προσαρμοσμένη προς το σκοπό του νομοθεσία καθώς και η ισχυρή περιουσιακή του θέση, αποτελούν εγγύηση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του προς τους καταθέτες του.

Τα επιτόκια που ισχύουν από  15 Σεπτεμβρίου 2014 (15/09/2014) για τις προθεσμιακές καταθέσεις και τις καταθέσεις ταμιευτηρίου, έχουν ως εξής:


1. Ταμιευτηρίου: ΜΙΚΤΟ: 1,50 % (ανεξαρτήτως ποσού)

2. Προθεσμιακών καταθέσεων (σε € ευρώ)

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΜΙΚΤΟ

Από 5.000 έως 50.000

1 ΜΗΝΟΣ

3 ΜΗΝΩΝ

6 ΜΗΝΩΝ

12 ΜΗΝΩΝ

1,95%

2,10%

2,15%

2,10%

Άνω των 50.000 έως 150.000

1 ΜΗΝΟΣ

3 ΜΗΝΩΝ

6 ΜΗΝΩΝ

12 ΜΗΝΩΝ

2,15%

2,20%

2,25%

2,20%

Άνω των 150.000 έως 300.000

1 ΜΗΝΟΣ

3 ΜΗΝΩΝ

6 ΜΗΝΩΝ

12 ΜΗΝΩΝ

2,15%

2,20%

2,25%

2,20%

Άνω των 300.000

1 ΜΗΝΟΣ

3 ΜΗΝΩΝ

6 ΜΗΝΩΝ

12 ΜΗΝΩΝ

2,20%

2,25%

2,25%

2,20%

Κάντε κλικ εδώ για να υπολογίστε τις αποδόσεις για τα κεφάλαια που σας ενδιαφέρουν.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 5.000 €

Για τις προθεσμιακές καταθέσεις με έναρξη 17/05/2010 και μετά, το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 1% επί του ποσού που αναλαμβάνεται, για τον υπολειπόμενο χρόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Σε κάθε περίπτωση, το κεφάλαιο δεν θίγεται. Το υπόλοιπο κεφάλαιο θα συνεχίσει να τοκίζεται με το ισχύον επιτόκιο της κατηγορίας στην οποία εμπίπτει (ως ποσό κατάθεσης του ανωτέρου πίνακα).

Ο εκτοκισμός των προθεσμιακών καταθέσεων γίνεται με βάση το έτος των 360 ημερών.

Ανανέωση της προθεσμιακής κατάθεσης (πάγια ή μη) μπορεί να ζητηθεί και πριν τη λήξη της, με αίτηση του καταθέτη ή του συνδικαιούχου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση θα πρέπει να έχει φτάσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ 2 εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης.

Την αίτηση μπορείτε να την προμηθευτείτε από οποιδήποτε κατάστημα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, ή να την κατεβάσετε από ΕΔΩ.

Την συμπληρωμένη αίτηση μπορείτε να την καταθέσετε σε οποιδήποτε κατάστημά μας, ή να μας την ταχυδρομήσετε ή να τη στείλετε στα FAX: 213 2116152, 210 3694152, 210 3630348.

Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις ανανέωσης στο τηλέφωνο: 213 2116147, 210 3694147.

Διάθεση ποσού κατατεθείσης επιταγής τόσο στις προθεσμιακές καταθέσεις όσο και στο Ταμιευτήριο, είναι δυνατή μετά παρέλευση 3 πλήρων εργάσιμων ημερών.


3. Προθεσμιακή κατάθεση για ποσά άνω των 15.000 € διάρκειας 15 ΗΜΕΡΩΝ με μικτό επιτόκιο 1,52%

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ με απόδοση ανά μήνα:

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

√ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

√ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ

√ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΙΝΗ
(σε € ευρώ)

√ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Από 25.000 € και άνω  ΜΗΝΕΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ (Μικτό) % ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ * (Μικτό) %
1ος 1,85
2ος 1,95
3ος 2,05 1,95
4ος 2,15
5ος 2,25
6ος 2,30 2,10
7ος 2,30
8ος 2,25
9ος 2,20
10ος 2,15
11ος 2,15
12ος 2,10 2,15
13ος 2,20
14ος 2,25
15ος 2,20
16ος 2,20 2,18
Κάντε κλικ εδώ για να υπολογίστε τις αποδόσεις για το κεφάλαιο που σας ενδιαφέρει.
 1. Επιτόκιο προγραμματισμένο και διαφοροποιημένο ανά μήνα με αυτόματη μηνιαία ανανέωση του αρχικού κεφαλαίου.
 2. Μηνιαία απόδοση τόκων στην επέτειο του προϊόντος (ημερ/νία ανανέωσης) με αυτόματη πίστωση σε συνδεδεμένο λογαριασμό Ταμιευτηρίου του δικαιούχου. Εάν κάποια από τις επετείους είναι αργία, τότε η επέτειος μεταφέρεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
 3. Ο τόκος υπολογίζεται με βάση το έτος των 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών της αντίστοιχης περιόδου εκτοκισμού (αντίστοιχος μήνας).
 4. Ανάληψη του κεφαλαίου (ολική ή μερική) κάθε μήνα στην επέτειο του προϊόντος χωρίς επιβάρυνση του δικαιούχου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, για το διάστημα από την τελευταία επέτειο μέχρι την ημερομηνία ανάληψης δεν υπολογίζεται τόκος για το ποσό που αναλαμβάνεται. Για να συνεχίσει να ισχύει η προθεσμιακή κατάθεση, θα πρέπει ανα πάσα στιγμή το υπόλοιπο του λογαριασμού να είναι από 15.000€ και άνω για τις προθεσμιακές καταθέσεις με ημερομηνία έναρξης πριν τις 19/11/2012 και 25.000€ για τις προθεσμιακές καταθέσεις με ημερομηνία έναρξης από 19/11/2012 και μετά.
 5. Μετά το πέρας της συνολικής διάρκειας της Προθεσμιακής Κατάθεσης, το κεφάλαιο πιστώνεται στον συνδεδεμένο λογαριασμό Ταμιευτηρίου του δικαιούχου.
 6. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Προθεσμιακής Κατάθεσης πρέπει να υφίσταται συνδεδεμένος λογαριασμός Ταμιευτηρίου. Οι δικαιούχοι της Προθεσμιακής κατάθεσης είναι και δικαιούχοι του λογαριασμού Ταμιευτηρίου.


5. ΝΕΑ Προθεσμιακή κατάθεση 10 δεκατετραημέρων (10 x 14ημέρων) για ποσά άνω των 30.000 €

√ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΜΕ ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ 2,23%

√ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ

√ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΠΙΤΟΚΙΟ %

ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (%)

1ο δεκατετραήμερο

1,85

2ο δεκατετραήμερο 2,05

1,95

3ο δεκατετραήμερο

2,20

4ο δεκατετραήμερο 2,25 2,09
5ο δεκατετραήμερο 2,30
6ο δεκατετραήμερο 2,30 2,16
7ο δεκατετραήμερο 2,35
8ο δεκατετραήμερο 2,35 2,21
9ο δεκατετραήμερο 2,30
10ο δεκατετραήμερο 2,30 2,23
Κάντε κλικ εδώ για να υπολογίστε τις αποδόσεις για τα κεφάλαια που σας ενδιαφέρουν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Τα στοιχεία που απαιτεί ο Νόμος (Ν.2331/1995 όπως έχεις τροποποιηθεί από το Ν.3424/2005, καθώς και σχετικές διατάξεις της Τράπεζας της Ελλάδος) να παράσχετε ως πελάτης – είτε είστε ο κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος – και τα ανάλογα με την περίπτωση έγγραφα που θα σας ζητηθούν για την πιστοποίησή τους είναι:

Στοιχεία Ταυτότητας
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

ή

 • Διαβατήριο σε ισχύ

ή

 • Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις

Παρούσα Διεύθυνση Κατοικίας

 • Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας

ή

 • Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Οικονομική Εφορία

ή

 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικής Εφορίας

ή

 • Ισχύουσα άδεια διαμονής ή παραμονής

Ασκούμενο Επάγγελμα και Παρούσα Επαγγελματική Διεύθυνση

 • Βεβαίωση εργοδότη

ή

 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικής Εφορίας

ή

 • Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας

ή

 • Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος

ή

 • Επαγγελματική ταυτότητα

ή

 • Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικής Εφορίας

Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να επιδεικνύονται πρωτότυπα.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (όπως ισχύει για όλες τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα) είναι υποχρεωμένο να τηρεί αντίγραφά τους.

Ανάλογα με το είδος και το ύψος της συναλλαγής τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν μπορεί να διαφέρουν. Έτσι είναι πιθανόν να σας ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία.