Τελευταίες Δημοσιεύσεις

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Διαχείριση Κεφαλαίων Ν.Π.

Το Τ.Π.&Δανείων, στο πλαίσιο του σκοπού του, ως ο μοναδικός Δημόσιος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός, αποτελεί τον κατεξοχήν συνεργάτη των Ο.Τ.Α. επιτελώντας έναν διπλό, ιδιαίτερα σημαίνοντα, ρόλο: αυτόν του σημαντικότερου φορέα Περιφερειακής Ανάπτυξης (αναπτύσσοντας μία σειρά χρηματοδοτικών προγραμμάτων απόλυτα προσαρμοσμένων στις επενδυτικές ανάγκες των Ο.Τ.Α.) καθώς και του κύριου διαχειριστή των κεφαλαίων των Ο.Τ.Α. (αποτελώντας τον αποκλειστικό συνεργάτη του Δημοσίου για την απόδοση στους Ο.Τ.Α. παντός είδους προσόδων και επιχορηγήσεων).

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ Ο.Τ.Α. ΜΕ Ι.Τ.Υ. ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Στο Τ. Π.&Δανείων τηρούνται λογαριασμοί όψεως σε Ευρώ αποταμιευτικού χαρακτήρα ειδικά σχεδιασμένοι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Ο.Τ.Α., παρέχοντας ευελιξία, ταχύτητα και ασφάλεια* στις συναλλαγές τους.

* Επισημαίνεται ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, δεν κηρύσσεται σε πτώχευση ( Ν. 3588/2007 άρθρο 2, παρ. 2 ).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 1. Υψηλό επιτόκιο, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Π.& Δανείων.
 2. Γρήγορη διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού.
 3. Διενέργεια αναλήψεων και καταθέσεων μετρητών με μηδενικές χρεώσεις.
 4. Διενέργεια ηλεκτρονικών μεταφορών (εμβασμάτων) σε Ευρώ από τον λογαριασμό που τηρείται στο Τ.Π.&Δανείων προς λογαριασμούς άλλων Πιστωτικών Ιδρυμάτων του εσωτερικού, μέσω μιας απλής εντολής με ηλεκτρονικό (e-mail) ή τηλεομοιοτυπικό (φαξ) μήνυμα καθώς και δωρεάν πίστωση στον εν λόγω λογαριασμό εμβασμάτων σε Ευρώ.
 5. Άμεση (χωρίς valeur) πίστωση στον λογαριασμό όψεως των χρηματικών εντολών επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
 6. Δωρεάν εξυπηρέτηση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α., με δήλωση του λογαριασμού ως λογαριασμό μισθοδοσίας στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
 7. Χορήγηση μπλοκ επιταγών χωρίς κόστος.
 8. Αποστολή αντιγράφου κίνησης λογαριασμού κάθε μήνα ή κατόπιν αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού (e-mail) ή τηλεομοιοτυπικού (φαξ) μηνύματος.
 9. Προσωπική επαφή, άμεση εξυπηρέτηση και εξεύρεση λύσεων ανταποκρινόμενων στις ανάγκες των Ο.Τ.Α. από τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Δ9 Καταθέσεων.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

Για το άνοιγμα λογαριασμού όψεως, απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος στη Διεύθυνση Δ9 Καταθέσεων, συνοδεία:

 1. Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για το άνοιγμα Λογαριασμών στην Κ.Υ. του Τ.Π.&Δανείων.
 2. Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία θα ορίζεται ο υπόλογος διαχειριστής, ο αναπληρωτής του καθώς και τα δείγματα υπογραφών αυτών.
 3. Πρωτοκόλλου Ορκωμοσίας του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων.

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ο.Τ.Α.

Β.1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ Ο.Τ.Α.


ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2% ΥΠΕΡ Ο.Τ.Α.

(Ν. 2880/2001, αρ. 9Εγκύκλιος 76/2007)
Εισπράττονται αποκλειστικά από το Τ.Π.&Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία και Καταστήματα) και από τα Γραφεία Παρακαταθηκών που λειτουργούν σε συγκεκριμένες Δ.Ο.Υ.
• με μετρητά ή με ιδιωτική επιταγή του υπόχρεου φυσικού προσώπου ή της εταιρίας ή με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Τ.Π.&Δανείων στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Καταστήματα
• για ποσά άνω των 100€ μόνο με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Τ.Π.&Δανείων στα Γραφεία Παρακαταθηκών
• συνοδεία σχετικής λίστας τιμολογίων (βλ. υπόδειγμα λίστας) και
• με προθεσμία* πληρωμής την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης του υπόχρεου φυσικού προσώπου ή Εταιρείας
* Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η εκπρόθεσμη καταβολή τους επί ποινής (προσαύξησης) 1% ανά μήνα καθυστέρησης.


ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.Α.Π.) (Ν. 2130/1993, αρ. 24)

– Εισπράττονται αποκλειστικά από το Τ.Π.&Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία και Καταστήματα) και από τα Γραφεία Παρακαταθηκών που λειτουργούν σε συγκεκριμένες Δ.Ο.Υ.
– Υπόχρεοι καταβολής του είναι οι Πάροχοι Ηλεκτρικής Ενέργειας.


ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Ο.Κ.

– Εισπράττονται αποκλειστικά από την Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π.&Δανείων
– Υπόχρεος καταβολής τους είναι τα ΕΛ.ΤΑ.


Β.2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.

1) Καταβολή των τακτικών και εκτάκτων επιχορηγήσεων των Ο.Τ.Α. όπως τακτική κατανομή, λειτουργικές δαπάνες σχολείων, μισθοδοσίες και λειτουργικές δαπάνες Περιφερειών, ΤΑΠ, Τέλη Διαφήμισης, πρόστιμα ΚΟΚ, προνοιακά επιδόματα, διατροφικά επιδόματα, πρόγραμμα «Θησέας» κ.λπ.

2) Διεκπεραίωση ληξιπροθέσμων οφειλών των Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων τους με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

3) Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

4) Καταβολή στους δικαιούχους από τον λογαριασμό εξυγίανσης των Ο.Τ.Α.


Β.3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ VOUCHER ΤΟΥ ΟΑΕΔ