1

Υλοποίηση της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων του στεγαστικού τομέα