1

Ενεργειακός Συμψηφισμός

Διαδικασίες και Δικαιολογητικά για την χρηματοδότηση έργων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις υποδομής των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και ΝΠΔΔ μέσω εγκατάστασης φωτοβολταικών σταθμών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού

Οδηγός Προγράμματος Net Metering

Υπολογιστικό φύλλο Net Metering (αρχείο Excel 20MB)

Υπόδειγμα Μελέτης Net Metering