1

Πως συστήνεται η χρηματική παρακαταθήκη

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ

Οι χρηματικές παρακαταθήκες συστήνονται:

Α) Μέχρι  το ποσό των 100 € με ΜΕΤΡΗΤΑ

Β) Άνω των 100 € αποκλειστικά

  • ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ σε διαταγή Τ.Π. και Δανείων ή
  • ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ από πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρες που ανήκουν στον ευρωπαϊκό χώρο SEPA (έμβασμα ή ηλεκτρονική τραπεζική) στους λογαριασμούς του Τ.Π. και Δανείων με ΙΒΑΝ. Ο καταθέτης θα πρέπει να προσέλθει στο ΤΠΔ 24 ώρες μετά την πραγματοποίηση της χρηματικής μεταφοράς με το αποδεικτικό μεταφοράς.
  • Με χρήση πιστωτικής/ χρεωστικής / προπληρωμένης κάρτας του καταθέτη του γραμματίου παρακαταθήκης που θα συσταθεί και μέχρι του ποσού των 1.500,00€ (ανώτατο όριο συναλλαγής) ανά γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης.
Κεντρικής Υπηρεσίας: GR4709700014007002800000216
Πειραιά: GR6809700014007002800000226
Θεσσαλονίκης: GR1409700014007002800000228
Πάτρας: GR4109700014007002800000227

Όταν η σύσταση διενεργείται με τραπεζική επιταγή ή με τραπεζική μεταφορά  για ποσό άνω των 1.000 € απαιτείται η προσκόμιση του παραστατικού της εκδότριας τράπεζας όπου θα πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία μεταξύ  του καταθέτη της παρακαταθήκης  και του δικαιούχου του λογαριασμού χρέωσης/ανάληψης της τραπεζικής επιταγής ή της τραπεζικής μεταφοράς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΗ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟ Τ.Π. ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ

Για τη σύσταση χρηματικής παρακαταθήκης απαιτείται η φυσική παρουσία του καταθέτη στο Τ.Π. και Δανείων και η υποβολή σχετικού Δελτίου Σύστασης Χρηματικής Παρακαταθήκης.

Η διαδικασία σύστασης της παρακαταθήκης μπορεί να πραγματοποιηθεί και από αντιπρόσωπο του καταθέτη. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται από τον προσερχόμενο  η προσκόμιση εξουσιοδότησης.

Στην περίπτωση που την παρακατάθεση ενεργεί αντιπρόσωπος του καταθέτη, καταγράφονται τα βασικά ταυτοποιητικά του στοιχεία και διατηρούνται τα σχετικά εξουσιοδοτικά έγγραφα.

Όταν ο καταθέτης είναι φυσικό πρόσωπο, απαιτείται η γνώση των ατομικών στοιχείων του και των στοιχείων του δικαιούχου (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, ΑΦΜ, τηλέφωνο, διεύθυνση).

Όταν ο καταθέτης είναι εταιρεία, απαιτείται η γνώση των εταιρικών στοιχείων (πλήρης επωνυμία, διεύθυνση επαγγελματικής έδρας, ΑΦΜ, τηλέφωνο) καθώς και η προσκόμιση της σφραγίδας της εταιρείας και απλής εξουσιοδότησης του εκπροσώπου της εταιρείας.

Στην περίπτωση που την παρακατάθεση ενεργεί αντιπρόσωπος του καταθέτη, καταγράφονται τα βασικά ταυτοποιητικά του στοιχεία και διατηρούνται τα σχετικά εξουσιοδοτικά έγγραφα.

Εξαιρούνται του ως άνω ορίου  των μετρητών:

  1. i) οι καταθέτες παρακαταθηκών που ανήκουν σε μέτρα Απλουστευμένης Δέουσας Επιμέλειας (κατηγορία Χαμηλού Κινδύνου) δηλαδή Υπηρεσίες Ελληνικού Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, Δημόσιες Αρχές και Συμβολαιογράφοι, Επιχείρηση ή Οργανισμός που ανήκει τουλάχιστον κατά 51% στο Δημόσιο, Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ή Οργανισμός που εδρεύει στην ΕΕ, Εισηγμένη εταιρία σε χρηματιστήριο της ΕΕ,
  2. ii) οι καταθέτες χρηματικών ή αυτουσίων παρακαταθηκών για τις οποίες, κατά τη σύσταση, η απόδοσή τους ορίστηκε να λάβει χώρα µε εντολή Αρμόδιας Διοικητικής ή Δημόσιας ή Δικαστικής Αρχής και δεν είναι ανακλητές κατά νόμο και εφόσον οι καταθέτες αυτοί δεν τηρούν κατά δήλωσή τους τραπεζικό λογαριασμό σε ΠΙ που εδρεύει στην Ελλάδα ή σε χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης

iii) σε περιπτώσεις που ρυθμίζονται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις.

Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η προσκόμιση των απαραίτητων φορολογικών στοιχείων.