Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

1. Θεσμικό πλαίσιο

2. Δικαιούχοι

ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ΔΕΥΑ και Σύνδεσμοι των ΟΤΑ

3. Σκοποί

Η προμήθεια αγαθών και η κατασκευή έργων στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων

4. Διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης των προτάσεων, επιλογής και ένταξης έργων & υποχρεώσεις δικαιούχων

1 Πρόσκληση : Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών εκδίδει πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα.
2 Υποβολή πρότασης : Υποβάλλονται η αίτηση και τα απαιτούμενα έντυπα, από τους δυνητικούς δικαιούχους.
3 Βασικά κριτήρια επιλογής : Η σκοπιμότητα, ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός χαρακτήρας των προτεινόμενων έργων, η ωριμότητα υλοποίησης, η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.
4 Ένταξη των έργων/προμηθειών στο Πρόγραμμα : Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εντάσσονται ή μη στο πρόγραμμα.
5 Έγκριση δανείου από το Τ.Π

και Δανείων :

Απόφαση του Δ.Σ του Τ.Π και Δανείων για την έγκριση των όρων δανειοδότησης [διάρκεια επιτόκιο, έξοδα, εξυπηρέτηση].
6 Συνομολόγηση : Υπογραφή δανειακής σύμβασης .
7 Εκταμίευση : Προσκόμιση δικαιολογητικών εκταμίευσης.

5. Διαδικασία χρηματοδότησης και εκταμίευση

1 Σύναψη δανειακής σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου φορέα και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων: Με την σύναψη της δανειακής σύμβασης ορίζεται:

Το ποσό χρηματοδότησης.

Το επιτόκιο χορήγησης.

Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, το ετήσιο τοκοχρεολύσιο, η απόδοση του προϊόντος του δανείου, η εκχώρηση εσόδων, τα έξοδα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λ.π.

2 Υποβολή αιτήματος εκταμίευσης:

 

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτημα εκταμίευσης στο Τ.Π και Δανείων για τη χορήγηση μέρους του δανείου που αφορά σε δαπάνες των εγκεκριμένων έργων τους, ως ακολούθως:

α) Αποδίδεται στο δικαιούχο Ο.Τ.Α. ποσό ίσο με την προβλεπόμενη προκαταβολή, σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Ως δικαιολογητικό της εκταμίευσης χρησιμοποιείται η υπογεγραμμένη σύμβαση ανάθεσης έργου / προμήθειας με την επισήμανση της προκαταβολής που προβλέπεται για τον ανάδοχο.

β) Με την υποβολή από τον δικαιούχο κάθε εγκεκριμένου λογαριασμού/ πιστοποίησης/ τιμολογίου προμηθειών. Η καταβληθείσα προκαταβολή συμψηφίζεται με τις πρώτες πιστοποιήσεις / τιμολόγια.

3 Πρόσθετα δικαιολογητικά : Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται να ζητά πρόσθετα δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν τις εκταμιεύσεις του προϊόντος του δανείου προς τους δικαιούχους με την υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας.
4 Εξυπηρέτηση δανειακών υποχρεώσεων και λοιπών εξόδων ανάθεσης έργου / προμήθειας : Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων και κάθε είδους εξόδων δεν βαρύνει τον δικαιούχο με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθ.8 της υπ’ αρίθ.13022/2018 ΚΥΑ, αλλά το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, με μεταφορά ποσών στον λογαριασμό που συστήνεται στο Τ.Π και Δανείων με τίτλο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ( παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’αρίθ.13022/2018 ΚΥΑ).

Η πληρωμή των ποσών που αντιστοιχεί στην εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πραγματοποιείται ανά εξάμηνο από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, με βάση αναλυτικά στοιχεία των οφειλόμενων δόσεων που αποστέλλονται από το Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων.

5 Προεξόφληση : Δύναται να πραγματοποιείται και πρόωρη εξόφληση, ακόμα και εντός της περιόδου χάρητος, μέρους ή/και του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις εκάστοτε δημοσιονομικές δυνατότητες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
6 Καταγγελία σύμβασης: α) Σε περιπτώσεις δικαιούχων που δεν κάνουν ορθή και σύννομη χρήση των πόρων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», όπως αυτό διαπιστώνεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τεχνική Γραμματεία ή ελεγκτικά όργανα που ελέγχουν τις ενέργειες και τις δαπάνες των δικαιούχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

β) Στην περίπτωση έργων που δεν είναι ολοκληρωμένα και λειτουργικά κατά τη λήξη του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», [όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 ή

γ) στην περίπτωση που δεν τηρείται η υποχρέωση της παρ. 5 του άρθρου 7 της υπ’ αρίθ.13022/2018 ΚΥΑ] οπότε εκδίδεται απόφαση απένταξης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», με εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής

και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, που κοινοποιείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τότε η δανειακή σύμβαση καταγγέλλεται, η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων παύει να χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευθεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το ΠΔΕ για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεών του. Στις περιπτώσεις αυτές ενεργοποιείται ο όρος της δανειακής σύμβασης περί εκχώρησης των μελλοντικών εσόδων του για την εξυπηρέτηση τυχόν βεβαιωμένων οφειλών του.

7 Επιστροφή δανειακών υποχρεώσεων: Σε περίπτωση απένταξης του έργου από το πρόγραμμα, αποδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο ΠΔΕ ως έσοδο ή συμψηφίζονται με υποχρεώσεις άλλων δανείων, όσα ποσά είχαν καταβληθεί για το έργο αυτό.

6. Καθορισμός δικαιολογητικών έγκρισης, συνομολόγησης και εκταμίευσης δανείων

Δικαιολογητικά έγκρισης: Απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα από τον Υπουργό Εσωτερικών.
Δικαιολογητικά

συνομολόγησης :

1] Απόφαση έγκρισης δανείου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π και Δανείων.

2] Απόφαση του Δημοτικού / Περιφερειακού Συμβουλίου / Διοικητικού Συμβουλίου, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών περί :

α) αποδοχής των όρων του δανείου

β) εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου προς το Τ.Π και Δανείων σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των πόρων του προγράμματος.

3]Αποδεικτικό δημοσίευσης (σε δύο αντίγραφα) της παραπάνω απόφασης καθώς επίσης και το έγγραφό σας (σε δύο αντίγραφα) με το οποίο κοινοποιήσατε την απόφασή σας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

4] Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προληπτικό έλεγχο της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Ν. 3852/2010, όπου απαιτείται .

Συμπλήρωση πινάκων [Ελληνικά, Αγγλικά] : Αρχείο
Δικαιολογητικά εκταμίευσης : Αίτημα εκταμίευσης :

1] Σύμβαση ανάθεσης έργου / προμήθειας..

2] Λογαριασμός / πιστοποίηση για τα έργα.

3] Τιμολόγια, πρωτόκολλα παραλαβής για προμήθειες.

Δικαιολογητικά ολοκλήρωσης έργου:

 

Η τελική έκθεση κλεισίματος αποστέλλεται στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων και πλέον ο δικαιούχος

αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση αποπληρωμής του, η

οποία βαρύνει το ΠΔΕ.

7. Προσκλήσεις & Τεχνικά Δελτία του Υπουργείου Εσωτερικών

8. Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19, για την προστασία των εργαζομένων αλλά και των συναλλασσόμενων, η Κεντρική Υπηρεσία του Τ. Π. & Δανείων, προληπτικά θα παραμείνει κλειστή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 και θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων