1

«Διακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων, για την προμήθεια μηχανογραφικών εντύπων (CPV 22820000-4) και φωτοαντιγραφικού ξηρογραφικού χαρτιού Α4 (CPV 30197642-8) για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) και των Καταστημάτων του Τ. Π. & Δανείων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με δέσμευση δαπάνης 30.100,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.».