1

Δελτία Σύστασης Αυτουσίων Παρακαταθηκών

0 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

5 ΦΥΛΑΞΗ

9 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

10 ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ

13 ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΑ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ