1

Δάνεια Π.Δ 169/2013

Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ και σε άλλους φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με το ΠΔ 169/2013


Διαδικασίες και Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνομολόγηση δανείων με Δήμους, Περιφέρειες, Συνδέσμους, Ενώσεις και Νομικά Πρόσωπα αυτών με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων τους με το Τ.Π και Δανείων ή με Πιστωτικά Ιδρύματα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/A/24-12-2014) και Υπόδειγμα Προγράμματος Αποκατάστασης Οικονομικής Λειτουργίας του Δήμου από Τ.Π και Δανείων


Διαδικασίες και Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνομολόγηση δανείων με Δήμους, Περιφέρειες, με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση των χρεών τους, που προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/A/11-5-2015), για ισοσκέλιση προϋπολογισμού


Δικαιολογητικά για την εφαρμογή Ν.3943-2011 άρθρο 49