Εξυπηρέτηση Δανείων

Αφού πάρετε το δάνειο

  1. Πρέπει να μας γνωρίσετε άμεσα οποιαδήποτε προσωπική ή υπηρεσιακή μεταβολή σας π.χ. αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας, αλλαγή υπηρεσίας, συνταξιοδότηση κ.α.
  2. Πρέπει να βεβαιωθείτε μέσω της Υπηρεσίας σας εάν έχουν παρακρατηοι αρχικές δόσεις από την έναρξη εξυπηρέτησης του δανείου και σε περίπτωση που δεν έχουν παρακρατηθεί από τη μισθοδοσία σας να τις καταβάλετε άμεσα στην Κ.Υ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή στα Υποκαταστήματα του ή στις κατά τόπους ΔΟΥ (Γραφεία Παρ/κων), για την αποφυγή ληξιπρόθεσμων χρεών.
  3. Σε περίπτωση εξόφλησης ή λήξης του δανείου σας, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για την εξάλειψη της υποθήκης που βαρύνει το ακίνητο σας στην αρμόδια Δ/νση του Ταμείου (Δ/νση Δ6 Εξυπηρέτησης Στεγ/κων Δανείων- Φαξ: 210-3604743).

Πληροφορίες σε περίπτωση συνταξιοδότησης

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την ασφάλεια των δανείων του, κατά τη συνομολόγηση έχει δεσμεύσει τα ¾ του εφάπαξ βοηθήματος των δανειοληπτών και μπορεί να προβεί στη δέσμευση αυτών σε περίπτωση όπου:

  • δανειολήπτης δεν δικαιούται σύνταξη ή
  • η σύνταξη που θα λάβει δεν επαρκεί για την παρακράτηση της δόσης του δανείου

Για να προβούμε σε αποδέσμευση του εφάπαξ βοηθήματος θα πρέπει η εξυπηρέτηση του δανείου να γίνεται από τη σύνταξη. Για το λόγο αυτό κατά τη συνταξιοδότηση οι δανειολήπτες θα πρέπει να μας προσκομίσουν απαραιτήτως:

  1. Αίτηση όπου θα αναγράφουν τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, την υπηρεσία που υπηρετούσαν, το ταμείο από το οποίο θα λάβουν το εφάπαξ βοήθημα τους) και το αίτημα τους.
  2. Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης ή εκκαθαριστικό σημείωμα της συντάξεως έτσι ώστε η Υπηρεσία μας εγγράφως να προβεί στην αποδέσμευση του εφάπαξ βοηθήματος και στην παρακράτησης της δόσης από τη σύνταξη.

Τέλος, ενημερώνουμε τους δανειολήπτες μας ότι θα πρέπει να καταβάλλουν εξ’ ιδίων τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Γραφείο Παρακαταθηκών την Δ.Ο.Υ. της περιοχής τους για το διάστημα από το μήνα διακοπής παρακράτησης από το μισθό τους και μέχρι το μήνα έναρξης της εξυπηρέτησης του δανείου από τη σύνταξη, προς αποφυγήν ληξιπρόθεσμου χρέους το οποίο επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας.

Η καταβολή των δόσεων για το διάστημα αυτό μπορεί να γίνει χωρίς επιβάρυνση μέχρι 30 Ιουνίου όσον αφορά τις δόσεις του Α’ εξαμήνου και μέχρι 31 Δεκεμβρίου για τις δόσεις του Β’ εξαμήνου.

Σε περίπτωση ληξιπροθέσμου χρέους οι δανειολήπτες θα πρέπει να μεριμνήσουν για την εξόφληση τους το συντομότερο.

Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ.


Αιτήσεις

Χρησιμοποιήστε τους παρακάτω συνδέσμους αν επιθυμείτε να κατεβάσετε τα έντυπα των αιτήσεων:

  1. Αίτηση τραπεζικής ενημερότητας – υπόλοιπου δανείου
  2. Αίτηση για αποδέσμευση εφάπαξ-έναρξη παρακράτησης από τη σύνταξη
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Επαναφορά του Τ. Π. & Δανείων σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων