1

Εκτέλεση Τραπεζικών Εργασιών

Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων εκτελεί επιπλέον ένα πλήθος Τραπεζικών εργασιών, όπως :

  • Αποδοχή καταθέσεων Ταμιευτηρίου, Προθεσμίας, Οψεως, και άλλων νομίμων καταθέσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα.
  • Διάθεση Τίτλων του Δημοσίου.
  • Εκμίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου.
  • Αποδοχή καταθέσεων Κεφαλαίων Ο.Τ.Α. (με δική τους Ταμειακή Υπηρεσία) και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
  • Εξόφληση-διαχείριση επιταγών βοηθηματούχων Ταμείων Αρωγής κλπ.