1

Διαχείριση κεφαλαίων Νομικών Προσώπων & Οργανισμών

Στον τομέα αυτό το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων έχει να επιδείξει ένα σημαντικό έργο, εξυπηρετώντας διάφορους φορείς του Δημοσίου στην ταμειακή τους διαχείριση, όπως :

  • Κεφάλαια του Υπουργείου Εσωτερικών.
  • Κεφάλαια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
  • Κεφάλαια των Ελληνικών Ταχυδρομείων.
  • Κεφάλαια Ταμείων Αρωγής, κλπ.
  • Ενημέρωση Εντολών Πληρωμής Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης