1

Υπόδειγμα αιτήματος για εκταμίευση Δανείου από Νομικό Πρόσωπο