Πληρωμή των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών δανείων

Σύμφωνα με την Υ.Α. 2/36842/0094 (ΦΕΚ.1794/τ.β /7-9-2007) και 1063/9-04-2014 Εγκύκλιο της Προϊσταμένης Γενική Διεύθυνσης θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική πληρωμή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, που αφορούν δόσεις δανείων, μέσω πίστωσης τραπεζικού λογαριασμού με διατραπεζική μεταφορά.

Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την σχετική αίτηση, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ επισυνάπτοντας ευκρινές φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού σας λογαριασμού ατομικού ή κοινού όπου αναγράφεται ο αριθμός IBAN. Μετά την  εκκαθάριση του δανειακού  λογαριασμού γίνεται η πίστωση των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών  στον δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό και αποστέλλεται στον δικαιούχο έγγραφη ενημέρωση.

Η παραπάνω σχετική αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβληθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή στα Καταστήματά της Θεσσαλονίκης, Πειραιά ή Πάτρας, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου ή ταχυδρομικά με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Αρχή.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ (2) ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων