Νομιμοποίηση δικαιούχων για είσπραξη της αποζημίωσης

Με την με αριθμ. 2/36842/0094/ ΦΕΚ 1794β΄/07-09-2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,  καθορίζονται τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης για την είσπραξη χρημάτων από το Τ.Π.&Δανείων τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα.

•    ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Τα στοιχεία ταυτότητας όλων των φυσικών προσώπων ταυτοποιούνται αποκλειστικά με την επίδειξη Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Επιπρόσθετα:
Α) Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπορική ιδιότητα (όπως αυτή προκύπτει από το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ) ή άλλα δικαιολογητικά) θα πρέπει να προσκομίζουν επιπλέον υπεύθυνη δήλωση περί μη πτώχευσης.
Β) Σε περίπτωση εξόφλησης σε αντιπρόσωπο  του δικαιούχου, απαιτείται το πρωτότυπο  απλής εξουσιοδότησης  με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής  του εξουσιοδοτούντος μόνο από Δημόσιες Αρχές (όχι δικηγόρους, συμβολαιογράφους και τράπεζες) ή, σε περίπτωση είσπραξης ποσού άνω των 3.000,00€,  συμβολαιογραφικό έγγραφο, που εκδίδεται από συμβολαιογράφους εσωτερικού ή εξωτερικού, πρεσβείες, προξενεία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις,  από τον πλοίαρχο στη διάρκεια θαλασσίου ταξιδιού.
Γ) Σε περίπτωση που ο δικαιούχος της αποζημίωσης είναι ανήλικος, το ποσό  της αποζημίωσης  αποδίδεται  για λογαριασμό του ανήλικου δικαιούχου σε αυτούς που ασκούν τη γονική μέριμνα  ή την επιμέλεια του ανηλίκου.

•    ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: Α) Για είσπραξη ποσού έως και 500 €: Επιτρέπεται η νομιμοποίηση του εκπροσώπου τους με απλή υπεύθυνη δήλωση. Στη θέση  της υπογραφής  της δήλωσης,  τίθεται και η σφραγίδα του Ν.Π.Ι.Δ., ενώ  το γνήσιο της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου θεωρείται από οποιαδήποτε Υπηρεσία Κ.Ε.Π. και Δημοτική  ή Κοινοτική Αρχή.
Β) Για είσπραξη ποσού πάνω από 500 €: Για τη νομιμοποίηση του εκπροσώπου του Ν.Π.Ι.Δ. που θα εισπράξει  την αποζημίωση, απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπει  το άρθρο 2 της ως άνω υπουργικής απόφασης, στο οποίο γίνεται διάκριση αναλόγως με το είδος  του Ν.Π.Ι.Δ. σε:
Α. Ομόρρυθμες  και Ετερόρρυθμες  εταιρείες (Ο.Ε.Ε.Ε.)
Β. Ανώνυμες  εταιρείες (Α.Ε.)
Γ. Εταιρείες  Περιορισμένες  Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Δ. Εταιρείες Αλλοδαπής, οι οποίες διακρίνονται περαιτέρω  σε εταιρείες που έχουν την έδρα τους ή υποκαταστήματα στην Ελλάδα, Εταιρείες που δεν έχουν έδρα ή υποκαταστήματα στην Ελλάδα, σε Υπεράκτιες (Offshore) Εταιρείες και σε Ναυτικές εταιρείες.
Η νομιμοποίηση  των εκπροσώπων εταιρειών που εισπράττουν  αποζημίωση από απαλλοτρίωση από τα κατά τόπους Γραφεία Παρακαταθηκών θα πρέπει να γίνεται στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Καταστήματα μόνο από Δικηγόρους, οι οποίοι ορίζονται από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Ν.Σ.Κ. στο Τ. Π.& Δανείων.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Λειτουργία του Καταστήματος Πειραιά την Δευτέρα 22-7-2024 Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων