Μερικές Και Ολικές Εξοφλήσεις Δανείων

Ο δανειολήπτης μπορεί οποτεδήποτε το επιθυμεί να προβεί σε μερική η ολική εξόφληση του δανείου του.

Η εξόφληση μπορεί να πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Υπηρεσία, σε Κατάστημα του Τ.Π. και Δανείων (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Πειραιά) και μέσω Τραπέζης στον κωδικό πληρωμής που του έχει αποσταλεί.

Η εξόφληση γίνεται με μετρητά (τα οποία και θα πρέπει να αιτιολογήσει) ή με τραπεζική επιταγή σε διαταγή Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή ιδιωτική επιταγή η οποία οπισθογραφείται (αλλά θα πρέπει να αιτιολογηθεί η συναλλακτική σχέση με τον  δανειολήπτη)

Κατά την εξόφληση στην Κεντρική Υπηρεσία ή τα Καταστήματα ο δανειολήπτης θα πρέπει  απαραιτήτως να έχει μαζί του τα ακόλουθα:

  1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  2. Την επιταγή με το παραστατικό της εκδότριας τράπεζας (όπου επιβεβαιώνεται η ταυτοπροσωπία του δανειολήπτη)
  3. Σε περίπτωση αγοραπωλησίας, το αγοραπωλητήριο συμβόλαιο (για την ταυτοποίηση της επιταγής).
  4. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός από τον οποίο έχει εκδοθεί η επιταγή είναι συγγενικό πρόσωπο ή φίλος του δανειολήπτη  θα πρέπει να προσκομισθεί και βεβαίωση από την εφορία ότι έχει δηλωθεί η δωρεά ή το δάνειο

Μετά την εξόφληση θα ακολουθήσει η διαδικασία εκκαθάρισης και το έγγραφο για αναπροσαρμογή ή διακοπή παρακράτησης δόσης.

Σε περίπτωση κληρονόμων θα πρέπει να έχει γίνει η νομιμοποίηση των κληρονόμων ή να προσκομίσουν ταυτόχρονα με την εξόφληση τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Λειτουργία του Τ.Π. & Δανείων ενόψει του επικείμενου καύσωνα - Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων