1

Κινήσεις Δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e – Loans

Κατόπιν υποβολής αιτήματος του ενδιαφερόμενου Φορέα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από υπηρεσιακό email, στα email: m.myridaki@tpd.gr ή d.anagnostopoulos@tpd.gr, με θέμα «ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ “EΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ”» και κείμενο αιτήματος:

«Παρακαλούμε να μας αποστείλετε κινήσεις δανείων του «ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ», για το έτος …… / για όλα τα έτη»,

η Υπηρεσία θα αναρτήσει το αντίστοιχο αρχείο στην πλατφόρμα e – Loans [https://e-loans.tpd.gr  «ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ»], στο οποίο θα έχετε πρόσβαση μετά την εγγραφή σας σε αυτή.

Οδηγίες εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Loans