1

Η εγγυοδοτική παρακαταθήκη διαφέρει της εγγυητικής Επιστολής τραπέζης

ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Τ.Π.Δ.

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ