1

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων

1. Θεσμικό πλαίσιο

2. Δικαιούχοι

Φορείς Γενικής Κυβέρνησης,  όπως αυτοί ορίζονται στην Παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και προσδιορίζονται από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και οι συμπράξεις αυτών

3. Σκοποί, Τομείς αρμοδιότητας

Σκοποί Προγράμματος  

 

Σκοπός του προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ είναι:

 

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος κυριότητας ή χρήσης, υπό όρους που ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, των Δικαιούχων του άρθρου 2 με παρεμβάσεις που στόχο έχουν τον περιορισμό της ενεργειακής ζήτησης που συνδέεται με την τυπική χρήση του κτιρίου, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ενέργεια που χρησιμοποιείται για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) και φωτισμό, διασφαλίζοντας τα βέλτιστα επίπεδα υγιεινής, ποιότητας του αέρα εσωτερικού χώρου και άνεσης.

4. Διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης των προτάσεων, επιλογής και ένταξης & υποχρεώσεις δικαιούχων

1 Προσκλήσεις :

Εκδίδονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπου  ορίζεται:

 • η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ένταξης
 • η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ένταξης
 • τα έντυπα και δικαιολογητικά που απαιτούνται,
 • η ανάλυση των κριτηρίων επιλογής,
 • η προτεραιοποίηση των αναγκών,
 • η απαιτούμενη ιδία συμμετοχή των Δικαιούχων Φορέων και
 • οι υποχρεώσεις τους,

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των Επενδυτικών Δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως αυτοί θα καθοριστούν με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες επί των προσκλήσεων δίδονται με εγκυκλίους, που εκδίδονται από την Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΥΠΕΝ.

2

Υποβολή πρόταση:

Υποβάλλονται η αίτηση και τα απαιτούμενα έντυπα, από τους δυνητικούς δικαιούχους, στη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΥΠΕΝ, σύμφωνα με την πρόσκληση.

3

Βασικά κριτήρια επιλογής:

α) η σκοπιμότητα στη βάση της επαρκούς τεκμηρίωσης της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης με την ικανοποίηση καθορισμένων ελάχιστων ή/και μέγιστων ανώτατων ορίων για τις βασικές παραμέτρους  ενεργειακής απόδοσης,

β) ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός χαρακτήρας των προτεινόμενων έργων που εξασφαλίζεται με την εξής αλληλουχία: περιορισμός των ενεργειακών αναγκών και συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ για την περίπτωση της ριζικής ανακαίνισης ως προς το κέλυφος του κτιρίου, συμμόρφωση ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα τεχνικά συστήματα, για τα συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίου και πρόταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

γ) η επάρκεια της τεχνικής τεκμηρίωσης του σχεδιασμού των παρεμβάσεων στο κέλυφος και στα τεχνικά συστήματα του κτιρίου,

δ) η τεκμηρίωση του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης,

ε) η οικονομική βιωσιμότητα καθώς και

στ) η εκπόνηση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης, όπου απαιτείται, στο πλαίσιο της παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 4342/2015.

     Ο καθορισμός και η εξειδίκευση των κριτηρίων θα γίνεται με την έκδοση των προσκλήσεων, στις οποίες μπορεί να τίθενται περαιτέρω ειδικότερα      κριτήρια ή όροι για την επιλεξιμότητα και την ένταξη των προτεινόμενων έργων στο Πρόγραμμα.

4

Ένταξη των έργων/προμηθειών στο Πρόγραμμα:

1] Η απόφαση ένταξης έργου στο Πρόγραμμα εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με μέριμνα της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας και στηρίζεται στην αξιολόγηση των προτάσεων από την Τεχνική Γραμματεία, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, όπως αυτά προσδιορίζονται στις προσκλήσεις.
2] Η απόφαση ένταξης αποστέλλεται από τη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής αποδοτικότητας του ΥΠΕΝ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να εγκριθεί από το Διοικητικό του Συμβούλιο η χορήγηση του δανείου και οι όροι συνομολόγησής του.

5

Έγκριση δανείου από το Τ.Π και Δανείων:

Απόφαση του Δ.Σ του Τ.Π και Δανείων για την έγκριση των όρων δανειοδότησης [διάρκεια επιτόκιο, έξοδα, εξυπηρέτηση].

6

Συνομολόγηση:

Υπογραφή δανειακής σύμβασης

7

Εκταμίευση:

Προσκόμιση δικαιολογητικών εκταμίευσης

5. Δικαιολογητικά έγκρισης, συνομολόγησης, εκταμίευσης & ολοκλήρωσης του έργου:

1

Δικαιολογητικά έγκρισης:

Απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

2

Δικαιολογητικά συνομολόγησης:

1] Απόφαση έγκρισης  δανείου από το Διοικητικό Συμβούλιο  του Τ.Π και   Δανείων.

2] Στην περίπτωση των ΟΤΑ  α & β βαθμού, ΝΠΔΔ των ΟΤΑ

– Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δημοτικού  / Περιφερειακού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ των ΟΤΑ με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων  μελών περί :

   α) αποδοχής των όρων του δανείου

   β) εκχώρησης εσόδων [εξασφαλιστικοί όροι] εκ μέρους του δικαιούχου προς το Τ.Π και Δανείων σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των πόρων του προγράμματος.

   γ)Αποδεικτικό δημοσίευσης (σε δύο αντίγραφα) της παραπάνω απόφασης καθώς επίσης και το έγγραφό σας (σε δύο αντίγραφα) με το οποίο κοινοποιήσατε την απόφασή σας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

   δ] Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προληπτικό έλεγχο της     σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο   278 του Ν. 3852/2010 όπου απαιτείται.

3] Στην περίπτωση των άλλων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης & των ΝΠΔΔ 

-Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων  μελών περί :

   α)  αποδοχής των όρων του δανείου

   β) εκχώρησης εσόδων [εξασφαλιστικοί όροι] εκ μέρους του δικαιούχου προς το Τ.Π και Δανείων σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των πόρων του προγράμματος, όπως αυτή περιγράφεται στην απόφαση ένταξης.

3

Δικαιολογητικά εκταμίευσης:

 • Αίτημα εκταμίευσης.
 • Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του Νομικού Προσώπου.
 • Αριθμός τήρησης  λογαριασμού (ΙΒΑΝ) δικαιούχου σε πιστωτικό ίδρυμα

Για τα έργα

 • Τιμολόγιο (ακριβές αντίγραφο)
 • Λογαριασμός / πιστοποίηση για τα έργα.

Για τις προμήθειες :

Τιμολόγια (ακριβές αντίγραφο)  πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής  για προμήθειες  [με αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου]

4

Δικαιολογητικά ολοκλήρωσης έργου:

Η τελική έκθεση κλεισίματος αποστέλλεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και πλέον ο δικαιούχος  αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση αποπληρωμής του, η οποία βαρύνει το ΠΔΕ, με την επιφύλαξη της παρ. 9 του άρ. 7 της υπ’αρίθμ. ΥΠΕΝ/Δ/75516/436/31-7-2019 ΚΥΑ.

6. Προσκλήσεις & Τεχνικά Δελτία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας , σύνδεσμός στην ιστοσελίδα του

1

Προσκλήσεις & Τεχνικά Δελτία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  σύνδεσμός στην ιστοσελίδα του:

 

7. Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ σύνδεσμός στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ  σύνδεσμός στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: