Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (χρηματοδότηση αποκλειστικά από πόρους του Τ. Π. & Δ.)

1. Θεσμικό πλαίσιο

Κατηγορία Περιγραφή
1. Θεσμικό πλαίσιο α]  Άρθ 15 Ν.4783/Α/Τ.Α38/12-3-2021 δέκατο πέμπτο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιoίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (κλικ εδώ για το Νόμο)
β]  παρ 3 αρθ. 1 ΚΥΑ 6302/8-4-2021 (ΦΕΚ 1399/Β/8-4-2021)  «Τροποποίησης της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,  Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών – «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης  Τρίτσης» (Β’ 1386)»,   των  Υπουργών   Οικονομικών, Ανάπτυξης  & Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας,  Εσωτερικών, Επικρατείας (κλικ εδώ για την ΚΥΑ)
γ]  άρθρο 38 «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017» του Ν. 4807 (ΦΕΚ 96/Α/11-6-2021) «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»,

2. Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017

2. Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017  Τα έργα, οι προμήθειες, οι μελέτες και οι υπηρεσίες που εντάσσονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, τους Συνδέσμους Δήμων και τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. «Αντώνης Τρίτσης» που καταρτίστηκε δυνάμει της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 1386) λογίζονται ότι υπάγονται στους αναπτυξιακούς σκοπούς του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως αυτοί προκύπτουν από το π.δ. 95/1996 (Α’ 76) σε συνδυασμό με τον ν. 3965/2011 (Α’ 113) και την υπ’ αρ. 2/23510/0094/2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 1083) για τον δεσμευμένο τομέα και οι αναγκαίοι πόροι μπορεί να προέρχονται από δανεισμό από ίδιους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

3. Δικαιούχοι

– ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού,
– Σύνδεσμοι ΟΤΑ Α’ βαθμού &
– ΝΠΔΔ των ΟΤΑ

4. Σκοποί Προγράμματος

Σκοποί Προγράμματος
 

– Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών,

– Εκπόνηση μελετών &

– Κατασκευή έργων

 

5. Όροι

 

1

 

Ποσό δανειοδότησης: Το τελικό ποσό δανειοδότησης θα καθορίζεται με την προσκομιζόμενη σύμβαση ανάθεσης του έργου, της προμήθειας, της μελέτης, της υπηρεσίας.
 

2

 

Επιτόκιο χορήγησης: – Επιτόκιο από πόρους του T.Π και Δανείων
– Σταθερό
– 3,10%
 

3

 

Διάρκεια έως 15 χρόνια
 

4

 

Δικαιώματα: € 3.000,00 Τα έξοδα, δικαιώματα, υπέρ του Τ.Π. και Δανείων ΕΥΡΩ 3.000,00, τα οποία αναλύονται ειδικότερα ως εξής:
α) αμοιβή για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων €1.000,00,
β) έξοδα για διαδικασία έγκρισης €1.000,00,
γ) δαπάνες για τον οικονομικό και νομικό έλεγχο των εξασφαλίσεων των δανείων € 1.000,00
 

5

 

Έναρξη εξυπηρέτησης Έναρξη εξυπηρέτησης του δανείου από την 1/1  του επομένου της ολοκλήρωσης του έργου / μελέτης ή της προμήθειας αγαθών/υπηρεσιών έτους, όπως προκύπτει από την σύμβαση ανάθεσης του έργου / μελέτης ή της προμήθειας αγαθών/υπηρεσιών και όχι πέραν της (2) διετίας
 

6

 

Ενδιάμεσοι τόκοι: Για κάθε ποσό δανείου που εκταμιεύεται πριν την ολοκλήρωση του έργου, μελέτης ή της προμήθειας αγαθών/υπηρεσιών θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται ο απλός καθαρός τόκος που αναλογεί στο αναληφθέν ποσό για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία εκταμίευσής του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους ολοκλήρωσης του έργου, μελέτης ή της προμήθειας αγαθών/υπηρεσιών για την εκτέλεση του οποίου χορηγήθηκε το δάνειο, από το Τ.Π και Δανείων
 

7

 

Τόκοι υπερημερίας: 1% πλέον στο εκάστοτε ισχύον επιτόκιο (Αποφ. Δ.Σ. 2685/29-3-1999).
 

8

 

Απόδοση προϊόντος δανείου: Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτημα εκταμίευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χορήγηση μέρους του δανείου που αφορά σε δαπάνες των εγκεκριμένων έργων/προμηθειών/υπηρεσιών/μελετών τους, ως ακολούθως:
Για τα έργα α) Προκαταβολή, σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και την (προσκομιζόμενη) υπογεγραμμένη σύμβαση ανάθεσης του έργου/προμήθειας. Για την κάλυψη της προκαταβολής το  Τ.Π και Δανείων  θα αφαιρεί από κάθε πληρωμή  το ανάλογο ποσό  που αντιστοιχεί στο ποσοστό της προκαταβολής.

β) Με την υποβολή από τον δικαιούχο κάθε εγκεκριμένου λογαριασμού/ πιστοποίησης/ τιμολογίου προμηθειών.

Για τις προμήθειες αγαθών/υπηρεσιών Με την προσκόμιση των τιμολογίων και τα πρακτικά παράδοσης παραλαβής [με αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου του αγαθού / της υπηρεσίας].
Για τις μελέτες Με την προσκόμιση:

1. Θεωρημένων κατά νόμο πιστοποιήσεων (λογαριασμών).

2. Πινακίου αμοιβής μελετητών.

3. Τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

4. Εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις παραλαβές των μελετών ή σταδίου αυτών.

 

9

 

Εξυπηρέτηση δανείου:  Η αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων των δικαιούχων σύμφωνα με τις συνομολογηθείσες δανειακές συμβάσεις γίνεται από το εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του λογαριασμού της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρίθμ. 22766/9-4-2020 ΚΥΑ που συστήνεται στο Τ.Π και Δανείων (Δ/νση Δ9) για το σκοπό αυτό.

Η πληρωμή των ποσών που αντιστοιχεί στην εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων προς το ΤΠΔ πραγματοποιείται ανά εξάμηνο από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, με βάση αναλυτικά στοιχεία των οφειλόμενων δόσεων που αποστέλλονται από το ΤΠΔ. Η πληρωμή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 134453/23.12.2015 (Β΄ 2857) κοινής υπουργικής απόφασης από την ανωτέρω υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων με βάση την συνομολογηθείσα δανειακή σύμβαση δικαιούχου και ΤΠΔ για τις εγκεκριμένες πράξεις του Προγράμματος δεν βαρύνει τον δικαιούχο με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 11 της υπ΄αρίθ. 22766/9-4-20 ΚΥΑ.

10 Πρόωρη εξόφληση: Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω του ΠΔΕ,  δύναται να περιλαμβάνει ποσά για πρόωρη εξόφληση, ακόμα και εντός της περιόδου χάριτος, μέρους ή/και του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων.
11 Kαταγγελία σύμβασης στην περίπτωση:
 • δικαιούχων που δεν κάνουν ορθή και σύννομη χρήση των πόρων του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», όπως αυτό διαπιστώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής [ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ] ή ελεγκτικά όργανα που ελέγχουν τις ενέργειες και τις δαπάνες των δικαιούχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
 • έργων που δεν είναι ολοκληρωμένα και λειτουργικά κατά τη λήξη του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ή
 • μη τήρηση της υποχρέωσης της παρ.6 του άρθ.12 της υπ΄αρίθ. 22766/9-4-20 ΚΥΑ: «Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής έργου ή της εγκατάστασης εξοπλισμού, ο δικαιούχος υποχρεούται να διασφαλίζει τη λειτουργία και συντήρηση του για τουλάχιστον πέντε (5) έτη και σύμφωνα με το σκοπό που ορίζεται στην απόφαση ένταξης» ,

ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία :

 • εκδίδεται απόφαση απένταξης από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΣΗ ΤΡΙΤΣΗΣ», με εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Διαχείρισης Προγραμμάτων Εθνικών Πόρων της ΕΥΔ ΥΠΕΣ του Υπουργείου Εσωτερικών, που κοινοποιείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
 • καταγγέλλεται η δανειακή σύμβαση
 • παύει να χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων και ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευθεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το ΠΔΕ για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεών του. Στις περιπτώσεις αυτές ενεργοποιείται ο όρος της δανειακής σύμβασης περί εκχώρησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  των μελλοντικών εσόδων του για την εξυπηρέτηση τυχόν βεβαιωμένων οφειλών του και των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής.

Τα  ποσά των δανειακών υποχρεώσεων, που έχουν πληρωθεί από το ΠΔΕ, μετά την απένταξη του έργου, αποδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο προϋπολογισμό του  Π.Δ.Ε ως έσοδο, όπως και όταν αυτά επιστρέφονται από τον υπόχρεο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή συμψηφίζονται με υποχρεώσεις άλλων δανείων του παρόντος προγράμματος.

12 Έξοδα: Η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησης των δανείων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, γίνεται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών σε λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ».

6. Δικαιολογητικά έγκρισης, συνομολόγησης και εκταμίευσης:

1 Δικαιολογητικά έγκρισης: Απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα από τον Υπουργό Εσωτερικών.
2 Δικαιολογητικά συνομολόγησης:

 

1] Απόφαση έγκρισης  δανείου από το Διοικητικό Συμβούλιο  του Τ.Π και   Δανείων.

2] Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δημοτικού / Περιφερειακού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου Δήμων / Νομικού Προσώπου Ο.Τ.Α, περί :

α) αποδοχής των όρων του δανείου.

β) εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου προς το Τ.Π και Δανείων σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των πόρων του προγράμματος.

3]Αποδεικτικό δημοσίευσης (σε δύο αντίγραφα) της παραπάνω απόφασης καθώς επίσης και το έγγραφό σας (σε δύο αντίγραφα) με το οποίο κοινοποιήσατε την απόφασή σας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

4] Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προληπτικό έλεγχο της     σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο   278 του Ν. 3852/2010όπου  απαιτείται.

3 Δικαιολογητικά εκταμίευσης :
 • Αίτημα εκταμίευσης.
 • Σύμβαση ανάθεσης έργου / προμήθειας / υπηρεσίας / μελέτης .
 • Λογαριασμός / πιστοποίηση για τα έργα.
 • Τιμολόγια, πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής για προμήθειες / υπηρεσίες [με αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου / της υπηρεσίας] .
 • Πινακίου αμοιβής μελετητών / Τιμολογίου παροχής υπηρεσιών των μελετητών / Πρωτοκόλλου παράδοσης της κάθε μελέτης ή εγκριτικές αποφάσεις των επιμέρους μελετών/ Θεωρημένων κατά νόμον, πιστοποιήσεις (λογ/σμοί) / Εγκριτικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραλαβή των μελετών ή σταδίου αυτών.
4 Δικαιολογητικά ολοκλήρωσης έργου: Η τελική έκθεση κλεισίματος αποστέλλεται από την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και πλέον ο δικαιούχος αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση αποπληρωμής του, η οποία βαρύνει το ΠΔΕ.
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ (2) ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων