1

Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

1. Θεσμικό πλαίσιο

2. Δικαιούχοι

– ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού,
– Σύνδεσμοι ΟΤΑ Α’ βαθμού &
– ΝΠΔΔ των ΟΤΑ

3. Σκοποί, Τομείς αρμοδιότητας

Σκοποί Προγράμματος Τομείς αρμοδιότητας
 

– Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών,

– Εκπόνηση μελετών &

– Κατασκευή έργων

 

-Περιβάλλον,

-Απασχόληση,

-Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων και των οικισμών,

-Ανακύκλωση,

-Πολιτική προστασία,

-Δημόσια υγεία,

-Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη,

-Παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός.

4. Διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης των προτάσεων, επιλογής και ένταξης & υποχρεώσεις δικαιούχων

1 Πρόσκληση από ΥΠΕΣ: 1] Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕΥΠΕΣ),   προετοιμάζει τις Προσκλήσεις και μεριμνά για την δημοσιοποίηση τους.

 

2] Στις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  εξειδικεύονται οι άξονες προτεραιότητας και οι δράσεις ανά ομάδες δικαιούχων ή/και συγκεκριμένες περιφέρειες παρέμβασης, ορίζεται ο προϋπολογισμός τους.

2 Υποβολή πρότασης στο ΥΠΕΣ : Τα αιτήματα ένταξης των έργων στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής [ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ].
3 Τεχνική επάρκεια Οι φορείς που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια  ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν μελέτες και έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, υποχρεούνται προ της υποβολής αιτήματος να έχουν αναθέσει την τεχνική τους υπηρεσία σε άλλον φορέα, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
4 Η υποβολή αιτημάτων Η υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς για την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» πραγματοποιείται με απόφαση των αρμοδίων προς τούτο οργάνων των δικαιούχων.  Οι αποφάσεις δεσμεύουν μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης τον δικαιούχο για τη συνομολόγηση του αναπτυξιακού δανείου.

Στις δανειακές αυτές συμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των πόρων του προγράμματος.

5 Έλεγχο πληρότητας και αρτιότητας των αιτημάτων από ΕΥΔΕΥΠΕΣ Η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ διενεργεί τον έλεγχο: (α) της πληρότητας φακέλου και β) των ειδικότερων κριτηρίων αξιολόγησης για ένταξη των έργων/προμηθειών/μελετών/υπηρεσιών στο Πρόγραμμα που κατατίθενται από τους δικαιούχους και εισηγείται σχετικά στην Επιτροπή Αξιολόγησης .
6  

Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του Προγράμματος γίνεται :

 

 

Aπό την Επιτροπή Παρακολούθησης κατά τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017.

Η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ ελέγχει την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και τις χρηματορροές των έργων/των προμηθειών/ των μελετών / και των υπηρεσιών.

7 Ένταξη των έργων, προμηθειών, μελετών & υπηρεσιών στο Πρόγραμμα  με απόφαση του ΥΠΕΣ: – Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει εάν πληρούνται τα βασικά κριτήρια επιλογής και εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών την ένταξη ή μη της πράξης στο Πρόγραμμα.

– Η απόφαση ένταξης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών στο Πρόγραμμα, εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.

8 Έγκριση δανείου από το Τ.Π και Δανείων : Η απόφαση ένταξης αποστέλλεται από την  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής [ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ] στο Τ.Π και Δανείων για την λήψη απόφασης του Δ.Σ του Τ.Π και Δανείων για την έγκριση των όρων δανειοδότησης [διάρκεια επιτόκιο, έξοδα, εξυπηρέτηση].
9 Συνομολόγηση : Υπογραφή δανειακής σύμβασης .
10 Εκταμίευση : Προσκόμιση δικαιολογητικών εκταμίευσης.

5. Διαδικασία χρηματοδότησης και πληρωμών

1 Σύναψη  δανειακής σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου φορέα και του Τ. Π & Δανείων, για την συνομολόγηση των δανείων δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις  της παρ.1 του αρ.264 του ν.3852/10 (Α’87)του ΠΔ169/2013 (Α’272): Με τη σύναψη της δανειακής σύμβασης του δικαιούχου φορέα και του ΤΠΔ συνομολογείται αναπτυξιακό δάνειο στο ποσό της απόφασης έγκρισης, ενώ το τελικό ποσό δανειοδότησης περιορίζεται με τη συνομολόγηση πρόσθετης/ων πράξης/εων στο ποσό κάθε προσκομιζόμενης από το δικαιούχο σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών.

 

2 Υποβολή αιτήματος εκταμίευσης:

 

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτημα εκταμίευσης στο ΤΠΔ για τη χορήγηση μέρους του δανείου που αφορά σε δαπάνες των εγκεκριμένων πράξεών τους, ως ακολούθως:

α) Μετά την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης του έργου, προμήθειας, μελέτης ή υπηρεσίας, αποδίδεται στον δικαιούχο ποσό ίσο με την προβλεπόμενη προκαταβολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει και τους όρους της διακήρυξης. Ως δικαιολογητικό της εκταμίευσης χρησιμοποιείται η υπογεγραμμένη σύμβαση με την επισήμανση της προκαταβολής που προβλέπεται για τον ανάδοχο και βεβαίωση του δικαιούχου για την τήρηση των προϋποθέσεων καταβολής της.

β) Με την υποβολή από τον δικαιούχο θεωρημένων αντιγράφων κάθε εγκεκριμένου λογαριασμού / πιστοποίησης / τιμολογίου / πρωτοκόλλων παραλαβής.

3 Πρόσθετα δικαιολογητικά :  Το ΤΠΔ δύναται να ζητά πρόσθετα δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν τις εκταμιεύσεις του προϊόντος του δανείου προς τους δικαιούχους, μέσω της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.
4 Εξυπηρέτηση δανειακών υποχρεώσεων και λοιπών εξόδων ανάθεσης έργου / προμήθειας :  Η αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων των δικαιούχων  καθώς και κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησης των δανείων,  γίνεται από το εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων με βάση την συνομολογηθείσα δανειακή σύμβαση δικαιούχου και ΤΠΔ για τις εγκεκριμένες πράξεις του Προγράμματος δεν βαρύνει τον δικαιούχο με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 11 της υπ, αρίθμ. 22766/9-4-2020 ΚΥΑ. 

5 Προεξόφληση :  Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων προς το ΤΠΔ μέσω του ΠΔΕ, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, δύναται να περιλαμβάνει ποσά για πρόωρη εξόφληση, ακόμα και εντός της περιόδου χάριτος, μέρους ή/και του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις εκάστοτε δημοσιονομικές δυνατότητες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

6. Καταγγελία

1 Καταγγελία σύμβασης: α) δικαιούχων που δεν κάνουν ορθή και σύννομη χρήση των πόρων του Προγράμματος, όπως αυτό διαπιστώνεται από την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ ή ελεγκτικά όργανα που ελέγχουν τις ενέργειες και τις δαπάνες των δικαιούχων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

β) έργων που δεν είναι ολοκληρωμένα και λειτουργικά κατά τη λήξη του Προγράμματος.

Η δανειακή σύμβαση καταγγέλλεται, η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων παύει να χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευθεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το ΠΔΕ για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων του, καθώς και το σύνολο του ποσού που αφορά σε κάθε είδους έξοδα και λοιπές δαπάνες συνομολόγησης και εξόφλησης του δανείου αυτού.

Στις περιπτώσεις αυτές ενεργοποιείται ο όρος της δανειακής σύμβασης περί εκχώρησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου προς το ΤΠΔ για την εξυπηρέτηση τυχόν βεβαιωμένων οφειλών του. 

2 Επιστροφή δανειακών υποχρεώσεων:  Μετά την απένταξη της πράξης, τα ποσά των δανειακών υποχρεώσεων που έχουν πληρωθεί από πόρους του ΠΔΕ, αποδίδονται από το ΤΠΔ στον προϋπολογισμό του ΠΔΕ ως έσοδο, όπως και όταν αυτά επιστρέφονται από τον υπόχρεο στο ΤΠΔ, ή συμψηφίζονται με υποχρεώσεις άλλων δανείων του παρόντος προγράμματος. 

7. Καθορισμός δικαιολογητικών έγκρισης, συνομολόγησης και εκταμίευσης δανείων

Δικαιολογητικά έγκρισης: Απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα από τον Υπουργό Εσωτερικών.
Δικαιολογητικά συνομολόγησης αρχικής δανειακής σύμβασης :  1] Απόφαση έγκρισης  δανείου από το Διοικητικό Συμβούλιο  του Τ.Π και   Δανείων.

2] Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δημοτικού / Περιφερειακού Συμβουλίου ή του Διοικητικού   Συμβουλίου Συνδέσμου Δήμων / Νομικού Προσώπου Ο.Τ.Α, περί :

α) αποδοχής των όρων του δανείου.

β)εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου προς το Τ.Π και Δανείων σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των πόρων του προγράμματος.

3]Αποδεικτικό δημοσίευσης (σε δύο αντίγραφα) της παραπάνω απόφασης καθώς επίσης και το έγγραφό σας (σε δύο αντίγραφα) με το οποίο κοινοποιήσατε την απόφασή σας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

4] Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προληπτικό έλεγχο της     σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο   278 του Ν. 3852/2010όπου  απαιτείται

Δικαιολογητικά συνομολόγησης πρόσθετης πράξης Σύμβαση ανάθεσης έργου / προμήθειες / υπηρεσίας / μελέτης.
Συμπλήρωση πινάκων [Ελληνικά, Αγγλικά] : [αρχείο]

 

Δικαιολογητικά εκταμίευσης : 
  • Αίτημα εκταμίευσης.
  • Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του Νομικού Προσώπου.
  • Αριθμός τήρησης λογαριασμού (ΙΒΑΝ) δικαιούχου σε πιστωτικό ίδρυμα

Για τα έργα

  • Τιμολόγιο (ακριβές αντίγραφο)
  • Λογαριασμός / πιστοποίηση για τα έργα.

Για τις προμήθειες / υπηρεσίες :

  • Τιμολόγια (ακριβές αντίγραφο) πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής  για προμήθειες / υπηρεσίες  [με αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου / της υπηρεσίας] .

Για μελέτες:

  • Θεωρημένων κατά νόμων πιστοποιήσεων (λογαριασμών),
  • Πινακίου αμοιβής μελετητών
  • Τιμολογίου παροχής υπηρεσιών των μελετητών (ακριβές αντίγραφο)
  • Πρωτοκόλλου παράδοσης της κάθε μελέτης ή εγκριτικές αποφάσεις των επιμέρους μελετών

Εγκριτικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραλαβή των μελετών ή σταδίου αυτών.

 Δικαιολογητικά ολοκλήρωσης έργου:    Η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ αρμόδια για την τελική έκθεση κλεισίματος, η οποία αποστέλλεται στο ΤΠΔ και αποτελεί αποδέσμευση του δικαιούχου από κάθε υποχρέωση αποπληρωμής του, η οποία βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 10 της  ΚΥΑ.

8. ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ Πρόγραμμα : Αντώνης Τρίτσης

Περιγραφή, Χάρτης Έργων, Έργα, Προσκλήσεις, Δημοσιότητα, Συχνές Ερωτήσεις, σύνδεσμός στην ιστοσελίδα του.

https://eyde.ypes.gr/tritsis/invitations

9. Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, σύνδεσμός στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών