Δικαστικοί Διακανονισμοί

Οι δικαστικοί διακανονισμοί αφορούν σε εκτέλεση δικαστικών (προσωρινών διαταγών, οριστικών αποφάσεων, εφετειακών αποφάσεων) που εκδίδονται μετά από αιτήσεις δανειοληπτών για υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν.3869/2010 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί).

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

  1. Οι αποφάσεις που εκδίδονται μετά από αίτηση του δανειολήπτη για υπαγωγή στο Ν.3869/2010 γνωστοποιούνται από τον δανειολήπτη στο Τ.Π. και Δανείων είτε με επίδοση από δικαστικό επιμελητή είτε με πρωτοκολλημένη αίτησή του.
  2. Το αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Δανείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π.& Δανείων ελέγχει και εκτελεί τις αποφάσεις των δικαστηρίων σε εύλογο χρονικό διάστημα ( εντός μηνός περίπου από την προσκόμισή τους).
  3. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή εγγράφων προς το δανειολήπτη και τον εκκαθαριστή μισθοδοσίας (όπου απαιτείται), με τα οποία ενημερώνονται για τα οριζόμενα στη δικαστική απόφαση.
  4. Διενεργούνται τυχόν επιστροφές αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών (λόγω χρονικής καθυστέρησης μεταβολής των δόσεων των δανείων από τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας ή σύνταξης), αφού ο δανειολήπτης μας γνωστοποιήσει το ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του.

Μετά από αίτηση του δανειολήπτη εκδίδονται βεβαιώσεις καταβολών που έχουν πραγματοποιηθεί σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ (2) ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων