1

Διαδικασία Συνταξιοδότησης Και Εφάπαξ

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης, ο δανειολήπτης θα πρέπει να προσκομίσει ή να αποστείλει αντίγραφο της συνταξιοδοτικής του πράξης προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη δέσμευση ή αποδέσμευση του εφάπαξ βοηθήματός του και να δώσει εντολή παρακράτησης της μηνιαίας δόσης από τη σύνταξη.

Ο μέσος χρόνος αναμονής της απάντησης σε αίτηση για δέσμευση ή αποδέσμευση του εφάπαξ βοηθήματος κυμαίνεται μεταξύ ενός και δύο μηνών.

Επισημαίνεται ότι η παρακράτηση της δόσης γίνεται μόνο από οριστική σύνταξη και όχι από προσωρινή εκτός εάν το ζητήσει ο ίδιος ο δανειολήπτης και το ποσό αυτής επαρκεί για την κάλυψη της μηνιαίας δόσης.

Δέσμευση εφάπαξ (τα ¾ του οποίου έχουν εκχωρηθεί από τον δανειολήπτη βάσει της δανειακής σύμβασης που έχει συνάψει με το Τ. Π & Δανείων) πραγματοποιείται μόνο σε περίπτωση που:

α)  υπάρχει ληξιπρόθεσμο χρέος στην εξυπηρέτηση του δανείου

β) η μηνιαία δόση υπερβαίνει τα 3/10 των μικτών αποδοχών του

γ) υπάρχει μη εξυπηρετούμενο ποσό από ρύθμιση δανείου

Ειδικότερα για τα ποσά που έχουν δεσμευθεί από το  Ε.Τ.Ε.Α.Π (πρώην Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων) επισημαίνεται ότι η απόδοση αυτών στο Τ. Π. & Δανείων πραγματοποιείται συνήθως σε διάστημα 2-4 μηνών από τη στιγμή της έκδοσης της σχετικής απόφασης και εφόσον εισαχθούν στην υπηρεσία γίνεται η επεξεργασία, οι λογιστικές τακτοποιήσεις και ο δανειολήπτης λαμβάνει αναλυτική γραπτή ενημέρωση.

Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί ρύθμιση του δανείου και στη συνέχεια απόδοση του εφάπαξ, πρώτα  «εξοφλείται» τυχόν μη εξυπηρετούμενο κεφάλαιο.

Σε περίπτωση που η δόση, μετά τη ρύθμιση, υπερβαίνει τα 3/10 των μικτών αποδοχών του δανειολήπτη, το εφάπαξ χρησιμοποιείται για τη μερική εξόφληση κεφαλαίου του δανείου ώστε να επιτευχθούν τα 3/10.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μη εξυπηρετούμενο κεφάλαιο λόγω ρύθμισης και ταυτόχρονα η δόση μετά τη ρύθμιση δεν υπερβαίνει τα 3/10 των μικτών αποδοχών του δανειολήπτη, το εφάπαξ επιστρέφεται.

Για την αίτηση αποδέσμευσης του εφάπαξ πατήστε εδώ

Για την αίτηση παρακράτησης  πατήστε εδώ