ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

21.12.2023 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ περισσότερα
21.12.2023 ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ περισσότερα
20.12.2023 ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ περισσότερα
20.12.2023 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ περισσότερα
20.12.2023 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ περισσότερα
20.12.2023 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ (Net Metering) περισσότερα
20.12.2023 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΑ περισσότερα
20.12.2023 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ περισσότερα
20.12.2023 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΠ&Δ περισσότερα
20.12.2023 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ περισσότερα
20.12.2023 ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ περισσότερα
20.12.2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ: ELOANS περισσότερα
30.12.2022 Αιτήσεις εκταμιεύσεων Δανείων Νομικών Προσώπων
09.06.2020 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υπηρεσιών απολύμανσης έτους 2020 περισσότερα
25.07.2019 Επαναπροσδιορίζεται η ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών και οικονομικών προσφορών του Ηλ. Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτηρίων του Τ.Π. και Δανείων, ως ακολούθως: από 05/08/2019 και ώρα 11:00 π.μ., σε 02/08/2019 και ώρα 10:00 π.μ. . Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών παραμένει η 31/07/2019 και ώρα 15:00 μ.μ.
Τέλη διαφήμισης 2% Υπέρ Ο.Τ.Α Εγκύκλιος 76/2007 περισσότερα
22.10.2018 Πρόσκληση για άσκηση υποψήφιων Δικηγόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων περισσότερα
26.09.2018 Υποδείγματα Αιτήσεων
15.12.2017 Πληροφοριακό υλικό για την διαβούλευση του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις υποδομής των ΟΤΑ Α΄ & Β΄ Βαθμού και ΝΠΔΔ μέσω εγκατάστασης φωτοβολταικών σταθμών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού Σχέδιο Οδηγού Προγράμματος Net Metering – Προς διαβούλευση Σχέδιο Υποδείγματος μελέτης Net Metering – 1οσχέδιο...
08.08.2017 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των Ο.Τ.Α. 1.Πρόσκληση 2.Πινακας Δικαιούχων 3.Οδηγός εφαρμογής για την Επιχορήγηση μελέτης ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων Ο.Τ.Α 4.Παράρτημα...
18.03.2015 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Πρόσκληση υποβολής αιτήσων
12.07.2011 Συμβάσεις Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ15) ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ...
08.07.2011 Επίκαιρα Θέματα Έλεγχος ΑΦΜ
29.12.2010 Περίληψη διακήρυξης της καθαριότητας του Καταστήματος στην Πάτρα
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Λειτουργία του Τ.Π. & Δανείων ενόψει του επικείμενου καύσωνα - Εξυπηρέτηση συναλλασσόμενου κοινού Κινήσεις δανείων Νομικών Προσώπων μέσω πλατφόρμας e - Loans
Μεγάλωμα γραμματοσειράς
Εναλλαγή χρωμάτων