1

Αναβάθμιση Δημοτικού Οδοφωτισμού

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα που εκπονήθηκε από το Τ.Π.&Δ σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τη χρηματοδότηση επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού μέσω χορήγησης δανείου.