1

Ανακοίνωση διενέργειας εκ νέου δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) του άρθρου 21 του ν.4369/2016 του Τ.Π.& Δανείων