1

Αιτήσεις Νομιμοποίησης

Αίτηση Νομιμοποίησης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ Ή ΥΠΟΚ-ΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Α.Ε).

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης για ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης για ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης για ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης Ε.Π.Ε.

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΣΗΣ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης ΝΠΔΔ – ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης ΝΠΙΔ ΣΥΣΤΑΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης Ο.Ε. και Ε.Ε.