Χρήσιμα τηλέφωνα

Τηλεφωνικό κέντρο Κεντρικής Υπηρεσίας : 213.21.16.100

Fax : 210.36.09.545


Για να καλέσετε οποιοδήποτε τηλέφωνο, πληκτρολογήστε 213.21.16….  συμπληρώνοντας τον τριψήφιο αριθμό όπως περιγράφεται παρακάτω.


Δάνεια Ο.Τ.Α. – Δ.Ε.Υ.Α.- Δημοτικών & Κοινοτικών Επιχειρήσεων – Ε.Α.Π.Τ.Α.

 • Χορήγηση δανείων σε Δήμους  (αίτηση, υποβολή δικαιολογητικών, σύνταξη σύμβασης) : 221 έως 223
 • Χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. : 227
 • Εκταμίευση προϊόντων δανείων (όλων των κατηγοριών) : 220
 • Λογιστική παρακολούθηση εξυπηρέτησης δανείων : 231 έως 233
 • Ε.Α.Π.Τ.Α. : 227

Στεγαστικά Δάνεια* : 243, 555

 • Εγκρίσεις αιτήσεων δανείων (όλων των κατηγοριών) : 
 • Συνομολογήσεις στεγαστικών δανείων Ν. Αττικής 
 • Συνομολογήσεις στεγαστικών δανείων Επαρχίας 
 • Υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών στεγαστικών δανείων
 • Πληρωμές στεγαστικών δανείων
 • Συνομολογήσεις και πληρωμές δανείων μικροεπισκευών-μικροβελτιώσεων
 • Νομική Υπηρεσία

* Για το χρόνο έγκρισης χορήγησης δανείων όλων των κατηγοριών, η υπηρεσία επικοινωνεί εγγράφως με τους  ενδιαφερόμενους που έχουν υποβάλει σχετική αίτησή τους.


Εξυπηρέτηση δανείων : 555

 • Για ληξιπρόθεσμα χρέη 
 • Για εξαλείψεις υποθηκών που είναι εγγεγραμμένες στο κτηματολόγιο πριν το 2008
 • Για εξαλείψεις υποθηκών που είναι εγγεγραμμένες στο υποθηκοφυλάκείο ή στο κτηματολόγιο από το το 2008 και έπειτα
 • Για επιστροφές χρημάτων ύστερα από εξόφληση δανείων
 • Για τραπεζική ενημερότητα, υπόλοιπο δανείου ή έναρξη παρακράτησης από τη σύνταξη
 • Για βεβαιώσεις πληρωμής τόκων (για φορολογική χρήση)
 • Για ρυθμίσεις (επιμήκυνση, μερική καταβολή, αναστολή) εξυπηρετούμενων δανείων
 • Αναλυτική κατάσταση οφειλών για την υπαγωγή στον Ν3869/10 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Τραπεζικές εργασίες

 • Απλές καταθέσεις  : 142, 143, 162
 • Προθεσμιακές καταθέσεις : 118, 119, 183, 162
 • Εκμίσθωση θυρίδων : 440, 441

Παρακαταθήκες

 • Συστάσεις χρηματικών παρακαταθηκών : 138, 121
 • Αποδόσεις χρηματικών παρακαταθηκών : 132, 447
 • Συστάσεις & αποδόσεις αυτουσίων παρακαταθηκών : 126, 129, 130
 • Απαλλοτριώσεις : 356, 357, 360

Διαχείριση κεφαλαίων Ν.Π. & Οργανισμών

 • Διαχείριση κεφαλαίων Ο.Τ.Α. , ΕΛ.ΤΑ. κλπ : 162, 164, 169