Τελευταίες Δημοσιεύσεις

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Τι πρέπει να κάνω για να πάρω δάνειο;

Η χορήγηση ενός δανείου έχει τις εξής (με χρονική σειρά) διαδικασίες:


1. Υποβολή αίτησης δανείου.

Η αίτηση σας υποβάλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ. Π. & Δανείων, και στα Καταστήματά του, στα Γραφεία Παρακαταθηκών των Δ.Ο.Υ. ή αποστέλλεται ταχυδρομικά.

Εντυπο αίτησης υπάρχει σε όλες τις παραπάνω υπηρεσίες.

Αν θέλετε, μπορείτε να κατεβάσετε και να τυπώσετε τώρα ένα έντυπο αίτησης από εδώ.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο δήλωσης ακινήτων (Ε9) του έτους 2005 και τυχόν μεταβολές μέχρι σήμερα.
 2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1) τελευταίου οικονομικού έτους.
 3. Για τους ενεργεία υπαλλήλους:
 • Πρόσφατη και πρωτότυπη βεβαίωση καθαρών και ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών.
 • Βεβαίωση ετών μονίμου υπηρεσίας

Για τους συνταξιούχους: απόκομμα σύνταξης

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται ως ακολούθως:

 1. από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, οπότε θα ελέγχεται και η ταυτοπροσωπία από την ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο, είτε
 2. ταχυδρομικά με φάκελο και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης από ΚΕΠ ή Διοικητική Αρχή ή Αστυνομική Αρχή
 3. θα γίνεται αποδοχή υποβολής αιτήσεων από τρίτο πρόσωπο, εφόσον υπάρχει ειδική προς αυτό εξουσιοδότηση από τον αιτούντα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης από ΚΕΠ ή Διοικητική Αρχή ή Αστυνομική Αρχή.

2. Έγκριση του δανείου σας.

Οι αιτήσεις εγκρίνονται την Επιτροπή Πιστώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας ή από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ. Π. & Δανείων με χρονική σειρά.

Η έγκριση ανακοινώνεται στον ενδιαφερόμενο με έγγραφο στο οποίο αναφέρεται το ποσό του δανείου που εγκρίθηκε και η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών συνομολόγησης (10 μήνες).


3. Υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Προκειμένου να ελεγχθεί το ακίνητο για το οποίο θα πάρετε το δάνειο, πρέπει να προσκομιστούν (μετά την έγκριση του δανείου) τα εξής δικαιολογητικά :

Εκθεση εκτίμησης του ακινήτου (αυτοψία): 

 • Συντάσσεται μετά την αγορά του ακινήτου ή την έκδοση άδειας οικοδομής από μηχανικό που ορίζει το Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων, για τα ακίνητα που βρίσκονται στους νομούς Αττικής, Θεσ/νίκης, Αχαϊας, ή
 • από Δημόσιο Υπάλληλο Μηχανικό που ορίζει ο Δ/ντής των Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού ή της Πολεοδομίας, για την υπόλοιπη Ελλάδα.
Τίτλοι ιδιοκτησίας, δηλαδή: 

 • το συμβόλαιο αγοράς με τα πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, ιδιοκτησίας και μη διεκδίκησης, αν αγοράζετε διαμέρισμα.
 • τίτλους δεκαετίας με τα ίδια πιστοποιητικά, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
 • την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και το πιστοποιητικό μεταγραφής της, καθώς και όλες τις τροποποιήσεις αυτής και τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους
 • φωτοαντίγραφο της άδειας οικοδομής.
 • Αν μεταξύ των τίτλων υπάρχει κληρονομιά, απαιτούνται δικαιολογητικά νομιμοποίησης των κληρονόμων

Ο έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας, γίνεται από δικηγόρους του Τ.Π.& Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία & Καταστήματα Θεσ/νίκης & Πάτρας).

Εκθεση εκτίμησης του ακινήτου (αυτοψία): 

· Συντάσσεται από μηχανικό που ορίζει το Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων, για τα ακίνητα που βρίσκονται στους νομούς Αττικής, Θεσ/νίκης, Αχαϊας, ή

· από Δημόσιο Υπάλληλο Μηχανικό που ορίζει ο Δ/ντής των Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας ή της Πολεοδομίας, για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Τίτλοι ιδιοκτησίας, δηλαδή: 

· το συμβόλαιο αγοράς με τα πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, ιδιοκτησίας και μη διεκδίκησης, αν αγοράζετε διαμέρισμα.

· τίτλους δεκαετίας με τα ίδια πιστοποιητικά, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

· την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και το πιστοποιητικό μεταγραφής της, καθώς και όλες τις τροποποιήσεις αυτής και τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους

· φωτοαντίγραφο της άδειας οικοδομής, σε περίπτωση ανέγερσης. Αν η άδεια δεν έχει εκδοθεί ακόμη, μπορεί να προσκομιστεί αργότερα, αλλά πάντως πριν την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης.

· Αν μεταξύ των τίτλων υπάρχει κληρονομιά, απαιτούνται δικαιολογητικά νομιμοποίησης των κληρονόμων

Ο έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας, γίνεται από δικηγόρους του Τ.Π.& Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία & Καταστήματα Θεσ/νίκης & Πάτρας).


4. Yπογραφή της δανειακής σύμβασης και την εγγραφή της υποθήκης

Η σύμβαση που υπογράφεται είναι ιδιωτική.

Τα έξοδα κατάρτισης της δανειακής σύμβασης είναι :

 • Αμοιβή του μηχανικού που θα συντάξει την έκθεση εκτίμησης του ακινήτου.
 • Έξοδα ελέγχου τίτλων σε ποσοστό 0,5% του ποσού του δανείου, με ελάχιστο 59,00 €.
 • Το ποσό της έκδοσης πιστοποιητικών υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου.

Τα δικαιολογητικά κατάρτισης της δανειακής σύμβασης είναι :

 • Πρόσφατο απόκομμα μισθοδοσίας ή σύνταξης.
 • Διάφορα έντυπα που χορηγούνται από το Τ. Π. & Δανείων.
 • Κτηματογραφικό απόσπασμα (για όσες περιοχές έχουν ενταχθεί στο κτηματολόγιο).

Μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης εγγράφεται στο ακίνητο πρώτη ή σε κάποιες περιπτώσεις δεύτερη ή τρίτη υποθήκη στο αρμόδιο υποθηκοφυλάκιο και προσκομίζονται πιστοποιητικά εγγραφής υποθήκης, βαρών, ιδιοκτησίας & μη διεκδίκησης.

Μετά την ολική εξόφληση του δανείου, το Τ. Π. & Δανείων συναινεί στην εξάλειψη της υποθήκης και απαλλάσσει το δανειολήπτη από κάθε υποχρέωση.


5. Aπόδοση του ποσού του δανείου

Το προϊόν (ποσό) του δανείου καταβάλλεται :

Στον πωλητή, αν το δάνειο χορηγήθηκε για αγορά κατοικίας.
Στο δανειολήπτη, όταν το δάνειο χορηγήθηκε για την ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση κατοικίας, το 30% ως προκαταβολή, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτεται από την αξία του οικοπέδου µετά την αφαί­ρεση τυχόν υφιστάµενων βαρών προσαυξηµένων κατά 30%, το υπόλοιπο 70% µε πιστοποιήσεις ότι έχουν ήδη εκτελεσθεί οι προϋπολογισθείσες εργασίες.
Στον πωλητή του οικοπέδου, µόνο το 1/4 του δανείου και τα υπόλοιπα 3/4 στο δανειολήπτη.