Τελευταίες Δημοσιεύσεις

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληρωμή των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών δανείων

Σύμφωνα με την Υ.Α. 2/36842/0094 (ΦΕΚ.1794/τ.β /7-9-2007) και 1063/9-04-2014 Εγκύκλιο της Προϊσταμένης Γενική Διεύθυνσης θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική πληρωμή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, που αφορούν δόσεις δανείων, μέσω πίστωσης τραπεζικού λογαριασμού με διατραπεζική μεταφορά.

Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την σχετική αίτηση που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ επισυνάπτοντας φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου ώστε να εμφανίζεται ευκρινώς ο αριθμός IBAN. Μετά την  εκκαθάριση του δανειακού  λογαριασμού θα γίνεται η πίστωση των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών  στον τραπεζικό λογαριασμό και θα αποστέλλεται στο δικαιούχο έγγραφη ενημέρωση.

Την παραπάνω σχετική αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορείτε να τα υποβάλλετε στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή στα Καταστήματά του Θεσσαλονίκης ή Πάτρας, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου ή ταχυδρομικά με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Αρχή.