Τελευταίες Δημοσιεύσεις

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Δάνεια Σε Φυσικά Πρόσωπα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4254/2014  δεν χορηγούνται νέα δάνεια σε υπαλλήλους και συνταξιούχους του δημόσιου τομέα. Συνεπώς δεν γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις. Όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα δεν μπορούν να ικανοποιηθούν.