Δάνεια Σε Φυσικά Πρόσωπα

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται είτε:

  • Αυτοπροσώπως με την επίδειξη αποδεικτικού ταυτοπροσωπείας (Ταυτότητα, Διαβατήριο, Άδεια οδήγησης)
  • Ταχυδρομικά με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στο σώμα της αίτησης και
  • με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στο σώμα της αίτησης


Υπολογισμός Δόσης/Κεφαλαίου Δανείου

Είδος Δανείου
Καθαρές μηνιαίες αποδοχές
Μέγιστη επιτρεπόμενη μηνιαία δόση με βάση τις αποδοχές
Ανάλογα με τη μέγιστη επιτρεπόμενη μηνιαία δόση, διαμορφώνεται το μέγιστο δικαιούμενο κεφάλαιο δανείου για κάθε περίπτωση του πίνακα που ακολουθεί