Τελευταίες Δημοσιεύσεις

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Δάνεια Ενεργειακής Αναβάθμισης ΧΩΡΙΣ Υποθήκη: Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά για την έγκριση: 1α) Για τους εν ενεργεία Δημόσιους Υπάλληλους, πρόσφατη πρωτότυπη βεβαίωση ετών μονίμου υπηρεσίας και καθαρών και ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών. Σημείωση: Απαιτείται 2ετής μόνιμη υπηρεσία.Στην περίπτωση που ο υπάλληλος είναι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, βεβαίωση της υπηρεσίας του από την οποία θα προκύπτει ότι κατέχει οργανική θέση ή καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 

1β) Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου (Γ.Λ.Κ.), τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης.

Για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης και αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης στην οποία αναφέρεται ότι έχουν συνταξιοδοτηθεί με το νόμο Ν. 3163/55.

Για τους συνταξιούχους της ΔΕΗ, μηνιαία εκκαθάριση σύνταξης.

2) Φωτοτυπία φορολογικού εντύπου Ε1 τελευταίου οικονομικού έτους και Ε9 του 2005 και τυχόν μεταβολές του, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι όσα αναγράφονται σε αυτά είναι αληθή.

Σε περίπτωση που το ακίνητο είναι μισθωμένο ή κενό και φωτοτυπία έντυπου Ε2 του τελευταίου έτους. Σε περίπτωση ημιτελούς κατοικίας, η οποία αποπερατώθηκε τελευταία και ως εκ τούτου δεν αναφέρεται στα παραπάνω έντυπα θα γίνει αυτοψία από μηχανικό.

3) Φωτοτυπία φορολογικού έντυπου Ε, δηλαδή εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους.

4) Φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας της κατοικίας με το πιστοποιητικό μεταγραφής του.

Σε περίπτωση που ο τίτλος αφορά οικόπεδο απαιτείται φωτοαντίγραφο άδειας οικοδομής

5) Ενδεικτικός προϋπολογισμό των εργασιών που συντάσσεται από τον αιτούντα το δάνειο και προσκομίζεται κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης.

Σε περίπτωση υποβολής πλαστών δικαιολογητικών, η Υπηρεσία θα προβαίνει σε ανακοίνωση στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων εγκρίνεται το δάνειο, ελέγχονται μέχρι και την εκταμίευση του.

Δικαιολογητικά κατά την ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ: Κατά την εκταμίευση του δανείου απαιτείται φορολογική ενημερότητα.

3. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: