Τελευταίες Δημοσιεύσεις

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Όροι που αφορούν την ηλικία του δανειολήπτη Στεγαστικού Δανείου

Η διάρκεια του συνομολογούμενου δανείου προστιθέμενη στην ηλικία του δανειολήπτη κατά τη στιγμή της συνομολόγησης του δανείου πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση του 80, προκειμένου για ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

π.χ. έστω ότι ο Δανειολήπτης θέλει να υπογράψει 30 ετές δάνειο και είναι 62 ετών την στιγμή της υπογραφής. ΔΕΝ μπορέι να πάρει το Δάνειο γιατί 62+30=92 μεγαλύτερο του 80.